Capo #2
INTRO | Cmaj7 Bm7 | Am7 |
INTRO | Cmaj7 Bm7 | Am7 |

 
   
ขอให้วันนี้
Bm 
ไม่มีฝนพ
Am 
รำ.. 
 
 
 
   เพื่อที่จะไม่ทำ
ให้ชุดสวยเธ
Bm 
อเปียกปอน
 
   ไปเสียก่อ
Am 
น 
 
ที่เธอจะเจอ
กับเขา
 
   ผู้เป็นรัก
ให
Bm 
ม่ 
 
ที่อาจเป็นความสดใส
Am 
ให้เธอ.. 
 
 
 
   ในวันนี้
จะไม่มีน้ำต
Bm 
า 
 
มีเพียงแต่เสียง
Am 
เพลงภาวน

 
ขอให้ฟ้
าเป็นใจ..ในวันที่เธอจะเดิ
Bm 
นออกไป
 
ให้ไกลจา
ก..คนอย่างฉั
Am 
 
ที่ทำ
ให้วันทุกวันมีเมฆ
ฝน 
 
จนเธอทนไม่ไห
Bm 
 
ฉันก็เปลี่ยนแปลงไม่ไ
ด้..
G/B 
 
Am 
 
แต่ขอ
ให้ฟ้าเป็นใจ 
 
ในวันที่เธอจะจากไป

INSTRU | Cmaj7 Bm7 | Am7 |
INSTRU | Cmaj7 Bm7 | Am7 |

 
   
ขอให้วันนี้
Bm 
ไม่มีฝนโป
Am 
รย.. 
 
 
 
   ให้มีแต่ลม
พัดโชยเข้าม
Bm 
 
   ในที่ที่ฉั
Am 
น ไม่มีเวลา
จะพาเธอ
ไป.. 
 
 
Bm 
 
   ให้เป็นวันที่เธ
Am 
อเฝ้ารอ.. 
 
 
 
   ฉันเติบโ
ตจนไม่มีน้ำต
Bm 
า มีแต่เสียง
Am 
เพลงภาวน
า..

 
ว่าจา
Bm 
กนี้ 
 
แม้จะมีเมฆฝนเข้าม
าอีกสักเท่าไร
 
เธอจะนำ
Am 
เอาความเสียใ
จ..ไปเรีย
นรู้..
 
ว่าควา
Bm 
มรัก.. 
 
ไม่ได้มีเพียงฟ้าที่งด
Em 
งามเสมอไ
 
แต่เมื่อ
Am 
เธอเลือกจะไป 
 
ฉันคงต้องยอม
เข้าใจ.. 
 
 

INSTRU | A | C#m | D Bm | E |
INSTRU | A | C#m | D Bm | E |

 
ฉันขอให้ฟ้
าเป็นใจ..ในวันที่เธอจะเดิ
C#m 
นออกไป
 
ให้ไกลจา
ก..คนอย่างฉั
Bm 
 
ที่ทำ
ให้วันทุกวันมีเมฆฝ
น 
 
และจนเธอทนไม่ไห
C#m 
 
ฉันก็เปลี่ยนแปลงไม่ไ
ด้.. 
 
 
A/C# 
 
Bm 
 
แต่ขอ
ให้ฟ้าเป็นใจ
 
ในวันที่เธอจะจ
Dmaj7 
ากไป.. 
 
 
C#m7 
 
Bm7 

 
ในวันที่เธอจะจ
Dmaj7 
ากไป.. 
 
 
C#m7 
 
Bm7 
 
ในวันที่เธอจะจ
Dmaj7 
ากไป.. 
 
 
C#m7 
 
Bm7 
 
ในวันที่เธอจะจ
Dmaj7 
ากไป.. 
 
 
C#m7 
 
Bm7 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites