INTRO | F | Dm | Gm | C |

 
   
ช่วงเวลาที่เรานั้นเคยผูกพั
Dm 
 
   ช่วงเวลาที่เธอนั้นมีให้ฉั
Gm 
 
   ช่วงเวลาเหล่านั้นช่างดีเหลือเกิ

 
   
อยากขอบคุณที่เธอนั้นคอยห่วงใ
Dm 
 
   ไม่ว่าจะตอนไหนก็ไม่ห่างฉั
Gm 
 
   แต่ตอนนี้คงถึ
งเวลา

 
ก็รู้
Bb 
สักวันต้องเสีย
Bbm 
เธอไป
 
ก็เตรี
Am 
ยมหัวใจไว้ก่อ
Dm 
นแล้ว
 
แต่ใน
Gm 
วันนี้..ยังอยู่คนเดียวไม่ไห

 
ขอเวลาให้ฉั
น 
 
เข้มแข็งกว่านี้อีกหน่
Dm 
อย
 
ที่คอยทำตัววุ่นวา
Gm 
ยบ่อยๆ 
 
อดทนอีกนิดนะเธ
 
ขอเวลาให้เร
า 
 
ได้ใช้คืนวันร่วมกัน
Dm 
อีกหน่อย.. 
 
 
Cm 
 
แล้วพรุ่ง
Gm 
นี้.. 
 
จะปล่อยมือเธอให้ไ
 
จะไม่มากวนอีกเลย..
 

INSTRU | F | Dm | Gm | C |

 
   
เมื่อความจริงนั้นทำให้เราห่างไก
Dm 
 
   ก็ต้องยอมเข้าใจว่าไม่อาจฝื
Gm 
 
   เพราะตอนนี้มันถึ
งเวลา

 
ก็รู้
Bb 
สักวันต้องเสีย
Bbm 
เธอไป
 
ก็เตรี
Am 
ยมหัวใจไว้ก่อ
Dm 
นแล้ว
 
แต่ใน
Gm 
วันนี้..ยังอยู่คนเดียวไม่ไห

 
ขอเวลาให้ฉั
น 
 
เข้มแข็งกว่านี้อีกหน่
Dm 
อย
 
ที่คอยทำตัววุ่นวา
Gm 
ยบ่อยๆ 
 
อดทนอีกนิดนะเธ
 
ขอเวลาให้เร
า 
 
ได้ใช้คืนวันร่วมกัน
Dm 
อีกหน่อย.. 
 
 
Cm 
 
แล้วพรุ่ง
Gm 
นี้.. 
 
จะปล่อยมือเธอให้ไ
 
จะไม่มากวนอีกเลย..
 

INSTRU | Bb | Bbm | Am Dm |
INSTRU | Gm | Bbm C |

 
ขอเวลาให้ฉั
น 
 
เข้มแข็งกว่านี้อีกหน่
Dm 
อย
 
ที่คอยทำตัววุ่นวา
Gm 
ยบ่อยๆ 
 
อดทนอีกนิดนะเธ
 
ขอเวลาให้เร
า 
 
ได้ใช้คืนวันร่วมกัน
Dm 
อีกหน่อย.. 
 
 
Cm 
 
แล้วพรุ่ง
Gm 
นี้.. 
 
จะปล่อยมือเธอให้ไ
 
จะไม่มากวนอีกเลย..
 

INSTRU | F | Dm |

 
จะไม่มากวนอีกเ
Gm 
ลย.. 
 
 
 
จะไม่มากวนอีกเลย..
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites