ต้องนานเท่า
ไร
 
ที่เรื่องราวนี้มันถึงจะผ่า
F#m 
นพ้นไป
 
กลิ่นกาแฟ
G#m 
ในตอนสาย
 
ภาพสุดท้ายที่เธอเดินจากไ

 
เคยบอกเธอไว้
ว่ายังไง..
 
ว่าถ้าเธอต้องไ
F#m 
ปก็ไม่เป็นไร
 
แต่พอเอ
G#m 
าเข้าจริง 
 
เป็นฉันที่ไม่ไปไห

 
ภาวน
F#m 
าให้ฉันไม่ฝั
G#m 
นถึงเธอ
 
ให้เพลงรั
กที่ฟังไม่พู
G#m 
ดถึงเธอ
 
ทำได้เพียง
F#m 
ปล่อยเบลอ
 
แต่สุดท้า
G#m 
ยก็ยังคิดถึงเธ
อ.. 
 
 
Am 

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ก็ลืมไปว่าลืม
G#m 
ยังไง 
 
ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่าง
นี้..

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ต้องใช้น้ำตา
G#m 
เท่าไร 
 
ลบภาพเธอในใจ
 
ทำอย่างไ
ร.. 
 
ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

 
ต้องใช้เวล
า..
 
ทุกวันทำได้เพียงนั่งมองนา
F#m 
ฬิกา
 
รอจนเช้
G#m 
าให้เรื่องราว 
 
มันเลือนลาง
 
เธอก็ยังกลับม

 
ก็เพิ่งได้รู้
ว่าวันหนึ่ง..
 
เพียงแค่ความคิดถึ
F#m 
งก็ทรมาน
 
ติดอยู่ใ
G#m 
นวังวน 
 
เรื่องราวในวันวานผ่านไ
ป..

 
ภาวน
F#m 
าให้ฉันไม่ฝั
G#m 
นถึงเธอ
 
ให้เพลงรั
กที่ฟังไม่พู
G#m 
ดถึงเธอ
 
ทำได้เพียง
F#m 
ปล่อยเบลอ
 
แต่สุดท้า
G#m 
ยก็ยังคิดถึงเธ
อ.. 
 
 
Am 

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ก็ลืมไปว่าลืม
G#m 
ยังไง 
 
ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่าง
นี้..

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ต้องใช้น้ำตา
G#m 
เท่าไร 
 
ลบภาพเธอในใจ
 
ทำอย่างไร
..
Am 
. ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

INSTRU | C#m B/D# |

ก็อยากจะลืม
ทุกวันเว
C#m 
ลาที่เราได้เจ
A#dim 
อ..
 
แต่จำได้แค่เพียงฉันเคย
Am 
มีความสุขเพราะเธอ..

 
ยัง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ก็ลืม
G#m 
ไปว่าลืมยังไง
 
ยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้
Am 

 
โอ้ใจไยเจ้าจึง
ไม่ลืม 
 
ไม่ลืม..
 
ใครคนหนึ่งในใ
F#m 
จสักที 
 
สักที
 
ต้องใช้น้ำตา
G#m 
เท่าไร 
 
ลบภาพเธอในใจ
 
ทำอย่างไร
.. 
 
ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไง

INSTRU | E | F#m | G#m | A |

 
ก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืม
ยังไง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites