INTRO | C | C | Am | Am |
INTRO | C | C | Am | Am |

C 
อาจ.. 
 
เพราะ
Am 
ยังต้องเดินทาง
F 
อีกแสนน
G 
าน 
 
แสนไ
C 
กล
C 
อาจ.. 
 
เป็นเพราะ
Am 
ใจ
 
ฉันไม่อาจเ
F 
ดินทางไกลเพียงลำพัง

 
เพราะเรา
Am 
ต่างมีความฝัน 
 
แบกบนห
G 
ลังคา
 
เพราะเรา
Am 
ต่างต้องไขว่คว้า 
 
ไม่ต่าง
G 
กัน

F 
รถคัน
G 
นี้ยังต้องเ
C 
ดินทางอีกไกล
 
อยู่
F 
บนถนนกว้างใ
G 
หญ่ที่เรียกว่าชี
C 
วิต
 
มองรอบ
Am 
กายลองหันไ
G 
ป 
 
เพื่อนร่วมท
C 
างของเธอยังมี
 
ในรถบ้
F 
านคัน
G 
นี้ 
 
เช่นเดียวกับเ
C 
ธอ

INSTRU | F G | C | F G | C |

Am 
รถทุก
G 
คันก็มีจุดห
F 
มาย.. 
 
ไม่ต่าง
Am 
อาจมีบ้
G 
างที่ทำผิดไ
C 
Am 
คิดทบท
G 
วนหัวใ
C 
จของเธอดูใหม่
 
ไม่อยากให้
Dm 
เธอต้องไป
G 
ต่อเพียงลำ
C 
พัง

 
เพราะเรา
Am 
ต่างมีความฝัน 
 
แบกบนห
G 
ลังคา
 
เพราะเรา
Am 
ต่างต้องไขว่คว้า 
 
ไม่ต่าง
G 
กัน

F 
รถคัน
G 
นี้ยังต้องเ
C 
ดินทางอีกไกล
 
อยู่
F 
บนถนนกว้างใ
G 
หญ่ที่เรียกว่าชี
C 
วิต
 
มองรอบ
Am 
กายลองหันไ
G 
ป 
 
เพื่อนร่วมท
C 
างของเธอยังมี
 
ในรถบ้
F 
านคัน
G 
นี้ 
 
เช่นเดียวกับเ
C 
ธอ

INSTRU | F G | C | F G | C |

Am 
รถทุก
G 
คัน.. 
 
ก็มีจุดห
F 
มาย 
 
ไม่ต่าง
Am 
รถทุก
G 
คัน.. 
 
ก็มีความ
F 
ฝัน 
 
ไม่ต่าง

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites