มีหลายคราที่เคย
 
 
เหมือนเจ้าจะเอ่ย เปิดเผยเฉลยคำนั้น
 
 
โอ้ แล้วใยอัดอั้น
 
 
มิกล้าจำนรรจ์ กลับตื้นกลับตันทรวงใน..
 

INSTRU | Eb | Cm | G | Fm Bb |
INSTRU | Eb | Gm Bb | Cm | Bb Bbaug |

 
เพี
Eb 
ยงคำเดี
Gm 
ยวที่ปรารถ
Cm 
นา
 
อยากฟัง
Eb7 
ให้ชื่นอุร
Eb 
า 
 
ใจพะว้าพะวั
Fm 
ง.. 
 
 
Bb 

 
Ab 
านเท่านา
Adim 
นพี่คอยจะฟั
Bb 
 
คำนี้
Cm 
คำเดียวพี่ห
Fm 
วัง
 
จะฟังจากปากดวง
Bb 
ใจ.. 
 
 
Bbaug 

 
คำ
Eb 
..คำนี้
Gm 
มีค่าใหญ่ห
Cm 
ลวง
 
พี่รั
Eb7 
กพี่แหนพี่หว
Eb 
 
เพี
Edim 
ยงดั่งดวงฤ
Fm 
ทัย.. 
 
 
Bb 

 
พี่
Ab 
ไม่เคย
Adim 
เฉลยกับใค
Bb 
 
แต่แล้
Cm 
วพี่บอกเจ้า
Fm 
ไป
 
เพื่อให้
Bb 
เจ้าตอบเช่นกั
Eb 

 
มี
Ab 
หลายคราที่เคย 
 
(หลายคราที่เคย)
 
เหมือนเจ้าจะเอ่
Eb 
ย 
 
เปิดเผยเฉลยคำนั้น
 
Eb 
อ้..  
Ebmaj7 
   
 
แล้วใยอัดอั้
Eb7 
 
มิกล้าจำน
Fm 
รรจ์กลับตื้นกลับตันทรวง
Bb 
ใน.. 
 
 
Bbaug 

 
Eb 
รือเจ้ามี
Gm 
คู่เคียงอุร
Cm 
 
เจ้ารั
Bb 
กเป็นนักเป็นหน
Eb 
 
ตรึ
Edim 
ลงติดตราหั
Fm 
วใจ.. 
 
 
Bb 

 
จึ
Ab 
งจดจำถ้
Adim 
อยคำพี่ไ
Bb 
 
แอบเอ
Cm 
าไปบอกคู่ใ
Fm 
 
ทอดทิ้
Bb 
งพี่ให้อกต
Eb 
รม.. 
 
 
Bb 
 
Bbaug 

INSTRU | Eb Gm | Cm |
INSTRU | Eb Cm | Fm Bb |
INSTRU | Ab Adim | Bb Cm |
INSTRU | Fm Bb | Eb | Eb |

 
Ab 
ามถามเจ้ายังเคย
 
เจ้าจึงมิเอ่
Eb 
ยเปิดเผยเฉลยคารม
 
Eb 
อม..  
Ebmaj7 
   
 
ทิ้งให้พี่
Eb7 
ตรม
 
หัวใจระบ
Fm 
ม อกตรมอกตรม จน
Bb 
ตาย.. 
 
 
Bbaug 

 
Eb 
รือเจ้าลื
Gm 
มถ้อยคำๆ
Cm 
นี้
 
จึงทำ
Bb 
ไม่รู้ไม่
Eb 
ชี้ 
 
ดังไ
dimม่มีเยื่อใ
Fm 
ย.. 
 
 
Bb 
 
Ab 
ม้นเจ้า
Adim 
ลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคล
Bb 
าย
 
พี่เตือ
Cm 
นให้อีกก็ไ
Fm 
ด้ 
 
ก็รัก
Bb 
อย่างไรเจ้าเ
Eb 
อย

 
Ab 
ม้นเจ้า
Adim 
ลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคล
Bb 
าย
 
พี่เตือ
Cm 
นให้อีกก็ไ
Fm 
ด้ 
 
ก็รัก
Bb 
อย่างไรเจ้าเ
Eb 
อย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites