INTRO | A | E | F#m E | ( 2 Times )
INTRO | D | E |

A 
   พักสาย
E 
ตาเถอะนะค
F#m 
นดี 
 
หลับ
E 
ลงตรงนี้้
A 
   ที่ๆ 
 
 
E 
มีแต่เรา
F#m 
สองคน 
 
 
E 
A 
   ผ่านเรื่องร
E 
าวผ่านงาน
F#m 
ผ่านคน
 
   สับ
E 
สนหลายค
A 
วาม
 
   บางเว
E 
ลาต้องการสัก
F#m 
คน
 
   ไว้ค
E 
อยปลอบใ
D 
จ.. 
 
เข้าใ
E 
จพูดคุย

INSTRU | A E | F#m E | ( 2 Times )
INSTRU | D | E |

A 
   ความรักเ
E 
อย 
 
งดงามอ
F#m 
ย่างนี้ 
 
จน
E 
ชั่วชีวี
A 
   โหยหาค
E 
วามรักไม่เค
F#m 
ยพอ 
 
 
E 
A 
   อยากให้เ
E 
ธอเคียงข้างอย่
F#m 
างนี้
 
   บอก
E 
รักอีก
A 
ที 
 
อยู่ใกล้
E 
กัน 
 
ตลอดเ
F#m 
วลา 
 
 
E 

A 
   พักก
E 
าย 
 
พัก
F#m 
ใจ 
 
หลับ
E 
ตาฝันดี
A 
   รักเ
E 
อยรัก
F#m 
ที่ 
 
เข้าใ
E 
จถึงกัน
A 
   พักก
E 
าย 
 
พัก
F#m 
ใจ 
 
หลับ
E 
ตาฝันดี
A 
   รักเ
E 
อยรัก
F#m 
ที่ 
 
เข้าใ
E 
จถึงกัน
A 
   พักก
E 
าย 
 
พัก
F#m 
ใจ 
 
หลับ
E 
ตาฝันดี
A 
   รักเ
E 
อยรัก
F#m 
ที่ 
 
เข้าใ
E 
จถึงกัน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites