INTRO | E |

 
ไม่เคยอย
ากได้ยินคำถา
G#m 
ม..
 
ที่เธ
C#m 
อกำลังจะถามกันด้วยควา
มห่วงใย
 
เธอพูด
คำลา ขอเลิกกันไป แต่ใจ
G#m 
เธอยังกังวล..
 
ว่
F#m 
าฉันจะทนได้หรือเปล่

 
ถ้าต้องอยู่
คนเดียวอีกค
G#m 
รั้ง..
 
ทั้งๆ
C#m 
ที่ลืมไปแล้วว่าต้องทำ
อย่างไร
 
กินข้าว
คนเดียว ไปไหนคนเดียว
 
ร้องไห้
G#m 
.. ก็ตัว
C#m 
คนเดียว
 
ฉั
F#m 
นทนได้ไหมเธออยากรู้

 
เธอถามว่าอยู่ได้ไห
ม ถ้าไม่มีเธอจากนี้ไป
 
ถ้าฉันพูดว่าไม่ไห
C#m 
ว เธอจะไม่ไปใช่หรือเปล่
 
ถ้าฉันขอเธอให้อ
F#m 
ยู่
 
ถ้าฉันขอเธอให้รั
G#m 
กกันเหมือนเก่
C#m 
 
อยากรู้
F#m 
ว่าเธอจะทำให้กันไห

 
ได้โปรดอย่าเอ่ยคำถา
มที่ไม่ได้มาจากหัวใ
 
แค่รู้
Cdim 
สึกผิดใช่ไห
C#m 
ม ถ้าทิ้งฉันไว้โดยไม่ล
B/D# 
 
ฉันรู้
เธอมีคนให
ม่
 
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเข
G#m 
าแล้วมากกว่
C#m 
 
ขอร้อง
F#7 
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกั
 
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี..
 

INSTRU | A | B |

 
เธอต้องกา
รจะทิ้งกัน 
 
แต่ว่าเธอทำเป็นแคร์
 
ตอบแบบไห
G#m 
นเธอก็ไป 
 
ตอบยังไงฉันก็แพ้
 
มันเจ็
C#m 
บมากกว่าเดิม 
 
มันเจ็บที่ไม่แฟร์
 
เหมือ
นเอาเกลือนั้นมาโรยซ้ำลงที่แผล

 
มั
นคือคำถาม..
 
ที่
G#m 
ไม่อยากได้ยิ
F#m 
 
จะถามเพื่ออะไร

 
เธอถามว่าอยู่ได้ไห
ม ถ้าไม่มีเธอจากนี้ไป
 
ถ้าฉันพูดว่าไม่ไห
C#m 
ว เธอจะไม่ไปใช่หรือเปล่
 
ถ้าฉันขอเธอให้อ
F#m 
ยู่
 
ถ้าฉันขอเธอให้รั
G#m 
กกันเหมือนเก่
C#m 
 
อยากรู้
F#m 
ว่าเธอจะทำให้กันไห

 
ได้โปรดอย่าเอ่ยคำถา
มที่ไม่ได้มาจากหัวใ
 
แค่รู้
Cdim 
สึกผิดใช่ไห
C#m 
ม ถ้าทิ้งฉันไว้โดยไม่ล
B/D# 
 
ฉันรู้
เธอมีคนให
ม่
 
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเข
G#m 
าแล้วมากกว่
C#m 
 
ขอร้อง
F#7 
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกั
 
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี..
 

INSTRU | A | B | Cdim | C#m |

 
เธอคงทิ้งกันไปอยู่ดี
 

INSTRU | F#m | G#m | C#m | B/D# |

 
ฉันรู้
เธอมีคนให
ม่
 
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเข
G#m 
าแล้วมากกว่
C#m 
 
ขอร้อ
F#7 
งไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกั
 
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี
 

INSTRU | A | G#m C#m |

 
ที่รั
F#7 
กไม่ต้องมาทำดีตอน
Am 
นี้
 
ตอนที่จะไปจากฉั

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites