สูงกว่า – THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)


INTRO | Gm | Gm | F | F | ( 3 Times )

 
เขาเกิ
Gm 
ดมาในครอบครัวสามัญชน
 
ครอบครั
วหนึ่ง
 
พ่อ
Gm 
แม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
 
เมื่อย
ามเขาเติบใหญ่
Eb 
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
 
ดั่งแก้
Gm 
วตาดวงใจ
 
พร่ำสอ
Eb 
นคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
 
ด้วยเกียรติ
Gm 
ชายชาตรี

 
เด็กห
Bb 
นุ่มผู้ทระนงองอาจ
 
จากบทบ
าทลูกสามัญชนคนธรร
Gm 
มดา
 
ผ่านไปหลา
Eb 
ยปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
 
เหมือนตีต
ราความเป็นคนสูงเกิ
Gm 
นใคร
 
หลงลืม
Bb 
ไป 
 
คำที่พ่อแม่สั่งสอน
 
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่
Gm 
นหาย
 
คนต่ำกว่
Eb 
าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
 
คำสั่งน
ายคือเส้นทางความเ
Gm 
จริญ

 
เขาเกิ
Gm 
ดมาในครอบครัวสามัญชน
 
ครอบครั
วหนึ่ง
 
พ่อ
Gm 
แม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
 
เมื่อย
ามเขาเติบใหญ่
Eb 
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
 
ดั่งแก้
Gm 
วตาดวงใจ
 
พร่ำสอ
Eb 
นคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
 
ด้วยเกียรติ
Gm 
ชายชาตรี

INSTRU | Bb | Bb | F | F |
INSTRU | Eb | Eb | Gm | Gm |

 
เด็กห
Bb 
นุ่มผู้ทระนงองอาจ
 
จากบทบ
าทลูกสามัญชนคนธรร
Gm 
มดา
 
ผ่านไปหลา
Eb 
ยปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
 
เหมือนตีต
ราความเป็นคนสูงเกิ
Gm 
นใคร
 
หลงลืม
Bb 
ไป 
 
คำที่พ่อแม่สั่งสอน
 
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่
Gm 
นหาย
 
คนต่ำกว่
Eb 
าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
 
คำสั่งน
ายคือเส้นทางความเ
Gm 
จริญ..

 
วันห
Gm 
นึ่งเขาเดินเข้าบ้านกระหยิ่มยิ้ม
 
พร้อ
มกับยศใหม่
 
พ่อแ
Gm 
ก่ ๆ ที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชาย
 
น้ำ
ตาไหลเป็นสายธาร

 
วา
Eb 
จาที่แผ่วเบา 
 
ปานคำสั่งสุดท้าย
 
อยากให้ลู
Gm 
กชายฟัง
 
ถอดชุด
Eb 
นั้นโยนทิ้งไป
 
ฉันอยากก
อดลูกชายฉันคนเก่า

 
ก่อนจะ
Eb 
ตาย 
 
อยากให้ฟังคำสอนเจ้า
 
อย่าลืมเ
งา 
 
จนหาตนค้นไ
Gm 
ม่เจอ
 
ก่อนฉัน
Eb 
ตาย 
 
อยากให้จำคำสอนเจ้า
 
อย่าลืมเ
งา 
 
จนหาตนค้นไ
Gm 
ม่เจอ

OUTRO | Bb | Bb | F | F |
INSTRU | Gm | Gm | Eb F | Gm |