INTRO | A | G#m | F#m | B | B |

 
   
พรือโฉ้มั่งหม้าย 
 
เวลาที่เร
G#m 
าต้องไกลกัน
 
   
F#m 
ไม่รู้ว่าเธอลืมกันแล้วหม้
าย
 
   
ห่างกันพรรค์นี้ 
 
เธอจะคิ
G#m 
ดถึงกันมั่งหม้าย
 
   ไม่ช
F#m 
อบตัวเองเท่าไ
ร 
 
ในตอนหาหม้
ายเธอ

 
ระยะท
F#m 
างพารักให้ห่า
G#m 
งไกล
 
พาหัวใ
F#m 
จสองเราให้ห่าง
G#m 
กัน
 
ไม่รู้
ว่าความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิ
มอยู่หม้าย

 
ลัวเธอจะปันใจไปให้ใค
G#m 
 
F#m 
ลัวเธอจะเจอใค
รที่ดีกว่า
ฉัน
 
ลัวว่าระยะทาง 
 
มันทำให้รัก
G#m 
เราต้องพั
C#m 
 
F#m 
ลัว ฉันกลัวจัง กลัวเธอจะเปลี่ยน
ไป
 
ลัวว่าเธอจะไม่ได้มีแค่ฉั
G#m 
 
กลั
F#m 
วว่าเธอจะมี
ใครอีกคนในหัว
ใจ

 
ลัวฉันกลัวทุกอย่าง
 
ในทุกๆ ตอ
G#m 
นที่เราต้องห่าง
C#m 
ไกล
 
สัญญ
F#m 
ากับฉันได้หม้
าย 
 
ว่าเธอจะเหมือน
เดิม

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
ระยะท
F#m 
างพารักให้ห่า
G#m 
งไกล
 
พาหัวใ
F#m 
จสองเราให้ห่าง
G#m 
กัน
 
ไม่รู้
ว่าความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิ
มอยู่หม้าย

 
ลัวเธอจะปันใจไปให้ใค
G#m 
 
F#m 
ลัวเธอจะเจอใค
รที่ดีกว่า
ฉัน
 
ลัวว่าระยะทาง 
 
มันทำให้รัก
G#m 
เราต้องพั
C#m 
 
F#m 
ลัว ฉันกลัวจัง กลัวเธอจะเปลี่ยน
ไป
 
ลัวว่าเธอจะไม่ได้มีแค่ฉั
G#m 
 
กลั
F#m 
วว่าเธอจะมี
ใครอีกคนในหัว
ใจ

 
ลัวฉันกลัวทุกอย่าง
 
ในทุกๆ ตอ
G#m 
นที่เราต้องห่าง
C#m 
ไกล
 
สัญญ
F#m 
ากับฉันได้หม้
าย 
 
ว่าเธอจะเหมือน
เดิม

 
ลัวฉันกลัวทุกอย่าง
 
ในทุกๆ ตอ
G#m 
นที่เราต้องห่าง
C#m 
ไกล
 
สัญญ
F#m 
ากับฉันได้หม้
าย 
 
ว่าเธอจะเหมือน
เดิม

 
หวังเห
F#m 
วิดใจจัง.. 
 
 
กลัวเธอไม่เหมือน
เดิม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites