เห
A 
มือน 
 
สิ่งที่ฉันเคยเข้า
E 
ใจ
 
ราวกับดูมันคล้ายจะเ
F#m 
ปลี่ยน
 
เป
E 
ลี่ยนจากเมื่อวาน 
 
เป
D 
ลี่ยนจากวันวาน
 
วันว
E 
านที่มีเธอ
A 
อยู่

 
ก่อนเคยคิดว่ารู้
E 
ใจ 
 
วันนี้ดูแล้วมันคงไ
F#m 
ม่ใช่
 
ทุก
E 
สิ่งเปลี่ยนหมุนไป 
 
ได้
D 
พาอะไรให้มันหา
E 
ยจากใจ

 
จากที่
F#m 
เคย 
 
ฝันใ
E 
ฝ่ 
 
ว่าเ
D 
ราจะไ
E 
ป 
 
ได้ไ
D 
กล
 
ทิ้งเอาไว้แค่เ
F#m 
พียงร่องร
E 
อยว่างเป
D 
ล่า
 
ไม่
E 
มี 
 
อะไ
D 
ร.. 
 
 
E 

A 
คง.. 
 
เป็นเพราะตัวฉันเ
E 
องยังไม่เข้
F#m 
าใจ
 
ว่าอันที่จริงความ
E 
รักควรเป็นแบบไ
D 
หน
 
ผิดตรงที่
C#m 
วางใจ
 
คิดเอาเองว่า
Bm 
เราทำดีแค่
E 
นี้ก็เพียงพอ
 
A 
รือ.. 
 
อาจจะเป็นเพราะเ
E 
ธอก็ไม่เข้
F#m 
าใจ
 
ว่าหน้าที่ของคน
E 
รักควรเป็นแบบไ
D 
หน
 
เธอเองก็
C#m 
วางใจ 
 
เราต่างคิดว่า
Bm 
เราทำดี
 
แต่
E 
นี้มันดีไม่พอ

INSTRU | A | A |

A 
ฉัน.. 
 
พยายามจะเข้าใ
E 
 
เลือกจะไม่ตัดสินทุก
F#m 
อย่าง
 
ไปต
E 
ามใจต้องการ
 
แต่
D 
มันยิ่งนาน 
 
ดูเหมือ
E 
นฉันเอาแต่ใจ
 
A 
ธอ.. 
 
พยายามไม่พูดไ
E 
 
เก็บซ่อนความจริงเอาไว้ข้า
F#m 
งใน
 
เพราะก
E 
ลัวเปิดเผยไป
 
จะ
D 
พาอะไรให้มันหา
E 
ยจากนี้

 
จากที่
F#m 
เคย 
 
ฝันใ
E 
ฝ่ 
 
ว่าเ
D 
ราจะไ
E 
ป 
 
ได้ไ
D 
กล
 
ทิ้งเอาไว้แค่เ
F#m 
พียงร่องร
E 
อยว่างเป
D 
ล่า
 
ไม่
E 
มี 
 
อะไ
D 
ร.. 
 
 
E 

A 
คง.. 
 
เป็นเพราะตัวฉันเ
E 
องยังไม่เข้
F#m 
าใจ
 
ว่าอันที่จริงความ
E 
รักควรเป็นแบบไ
D 
หน
 
ผิดตรงที่
C#m 
วางใจ
 
คิดเอาเองว่า
Bm 
เราทำดีแค่
E 
นี้ก็เพียงพอ
 
A 
รือ.. 
 
อาจจะเป็นเพราะเ
E 
ธอก็ไม่เข้
F#m 
าใจ
 
ว่าหน้าที่ของคน
E 
รักควรเป็นแบบไ
D 
หน
 
เธอเองก็
C#m 
วางใจ 
 
เราต่างคิดว่า
Bm 
เราทำดี
 
แต่
E 
นี้มันดีไม่พอ

F#m 
  พยายามไม่รื้อฟื้
E 
นเรื่องราวที่ผ่านไป
 
  พยายามเริ่
D 
มใหม่ 
 
พยายามเข้าใจ
 
  พยายาม
A 
ทำทุกอย่างให้เราได้ไ
E/G# 
ปต่อ
F#m 
  พยายามหรือฉัน
E 
ฝืนก็ยังไม่แน่ใจ
 
  เพราะความ
D 
รักมันควรเป็นแบบไหน
 
  ฉันยังไม่
E 
รู้..

B 
คง.. 
 
เป็นเพราะตัวฉันเ
F# 
องยังไม่เข้
G#m 
าใจ
 
ว่าอันที่จริงความ
F# 
รักควรเป็นแบบไ
E 
หน
 
ผิดตรงที่
Ebm 
วางใจ
 
คิดเอาเองว่า
C#m 
เราทำดีแค่
F# 
นี้ก็เพียงพอ
 
B 
รือ.. 
 
อาจจะเป็นเพราะเ
F# 
ธอก็ไม่เข้
G#m 
าใจ
 
ว่าหน้าที่ของคน
F# 
รักควรเป็นแบบไ
E 
หน
 
เธอเองก็วา
Ebm 
งใจ 
 
เราต่างคิดว่า
C#m 
เราทำดี
 
แต่
F# 
นี้่มันดีไม่
B 
พอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites