INTRO | F#m D | E A |
INTRO | F#m D | E A |
INTRO | F#m D | E | F#m |

 
ไม่
E 
สำคัญ 
 
เธอจะ
F#m 
ผ่านรักมากี่ค
A 
รั้ง
E 
ผ่านใครมากี่คน
F#m 
รู้แค่ว่าฉัน
A 
อยู่ 
 
 
E 
อยู่ข้างเธอ
F#m 
ทั้งคน
 
กับค
D 
วามรักจริงไม่มีปลอมปน
Bm 
เท่าที่คนหนึ่งคน 
 
จะรักใครไ
E 
ด้

 
กอด
F#m 
เธอ 
 
ไม่เคย
D 
รู้มาก่อน
 
วันห
E 
นึ่งจะมาเจอ
A 
ฉัน
 
กอด
F#m 
เธอ 
 
ไม่เคย
D 
รู้มาก่อน
Bm 
คนรักเธอจริงๆ 
 
ยัง
E 
มี

 
เธอเคย
F#m 
เลือกความรักไม่ไ
A 
ด้
 
แต่
E 
ฉันเลือกรักเธ
F#m 
อได้
 
A 
ลือกจะรักเธอ 
 
 
F#m 
ด้วยทุกห้องใจ
D 
ให้หมดเลยที่
E 
มี
 
หากอ้อม
F#m 
แขนซับน้ำตา
A 
ได้
 
ก็
E 
ซบฉันเลยค
F#m 
นดี
 
ช่างสาย
A 
ตาใคร 
 
ช่าง
F#m 
หัวโลกใบนี้
 
แค่
D 
รู้ว่าฉันรักเธ
E 
อจริง 
 
ก็
A 
พอ

INSTRU | D E | F#m |

 
ไม่เ
E 
ป็นไร 
 
ใจเธอจะ
F#m 
ปะผุมากี่
A 
หน
 
E 
ป็นดอกไม้กลีบช้ำ 
 
 
F#m 
ฉันรักเธอที่
A 
ใจ
 
E 
วามดีที่งด
F#m 
งาม
D 
รักเพราะอยากรัก 
 
ไม่เคยมีคำถาม
Bm 
ทำไมถึงรักเธอได้มากม
E 
าย

 
กอด
F#m 
เธอ 
 
ไม่เคย
D 
รู้มาก่อน
 
วันห
E 
นึ่งจะมาเจอ
A 
ฉัน
 
กอด
F#m 
เธอ 
 
ไม่เคย
D 
รู้มาก่อน
Bm 
คนรักเธอจริงๆ 
 
ยัง
E 
มี

 
เธอเคย
F#m 
เลือกความรักไม่ไ
A 
ด้
 
แต่
E 
ฉันเลือกรักเธ
F#m 
อได้
 
เลือ
A 
กจะรักเธอ 
 
 
F#m 
ด้วยทุกห้องใจ
D 
ให้หมดเลยที่
E 
มี
 
หากอ้อม
F#m 
แขนซับน้ำตา
A 
ได้
 
ก็
E 
ซบฉันเลยค
F#m 
นดี
 
ช่างสาย
A 
ตาใคร 
 
ช่าง
F#m 
หัวโลกใบนี้
 
แค่
D 
รู้ว่าฉันรักเธ
E 
อจริง 
 
ก็
A 
พอ

INSTRU | F#m D | E A | F#m D | E A |
INSTRU | F#m D | E A | F#m D | E A |

 
กอด
F#m 
เธอ 
 
ไม่เคย
D 
รู้มาก่อน
 
วันห
E 
นึ่งจะมาเจอ
A 
ฉัน
 
กอด
F#m 
เธอ 
 
ไม่เคย
D 
รู้มาก่อน
Bm 
คนรักเธอจริงๆ 
 
ยัง
E 
มี

 
เธอเคย
F#m 
เลือกความรักไม่ไ
A 
ด้
 
แต่
E 
ฉันเลือกรักเธ
F#m 
อได้
 
เลือ
A 
กจะรักเธอ 
 
 
F#m 
ด้วยทุกห้องใจ
D 
ให้หมดเลยที่
E 
มี
 
หากอ้อม
F#m 
แขนซับน้ำตา
A 
ได้
 
ก็
E 
ซบฉันเลยค
F#m 
นดี
 
ช่างสาย
A 
ตาใคร 
 
ช่าง
F#m 
หัวโลกใบนี้
 
แค่
D 
รู้ว่าฉันรักเธ
E 
อจริง 
 
ก็
A 
พอ 
 
 
E 

 
ช่างสา
A 
ยตาใคร 
 
ช่าง
F#m 
หัวโลกใบนี้
 
แค่
D 
รู้ว่าฉันรักเ
E 
ธอ..จริงก็
A 
พอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites