แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ – ไม้เมือง


INTRO | C | Am | Dm F | F |
INTRO | Dm G | Em Am | Dm G | C |

 
ครนะใครตี้แ
Am 
สนธรรมดา
 
ไม่มีอ
Dm 
ะไรเหมือนป้อจ
ายใน
ฝัน
 
แต่ใ
Dm 
ครล่ะใ
ครคอยกาง
Em 
จ้องให้
Am 
กัน
 
ใน
Dm 
วันฝนฟ้าบ่เป็นใ

 
บ่มี
คำว่าเหนื่อยว่า
Am 
ท้อออกจากปาก
 
ถึงต้องลำ
Dm 
บากยากเ
ย็นสักเท่าไ
ด๋
 
จะผ่านภู
Dm 
เขาทะเ
ล 
 
ขวากห
Em 
นามหรือดอ
Am 
กไม้
Dm 
เขาบ่เ
คยทิ้ง
กัน

 
ทุกคืนที่
Dm 
นอน 
 
อยู่ใน
Em 
อ้อมแขนเธอ
 
บางทียังเ
Dm 
ผลอ 
 
 
D7 
นึกว่าฝันไ

 
มองตา
ฉันอีกครั้ง 
 
อีก
Em 
ครั้ง
 
เธอมองเ
ห็นความฮักในนั้
นใช่ไ
หม
 
มันจะมีให้
Am 
เธอจนกว่าจะหมดลมหายใ
Em 
 
ตอบแทนความห่วง
Dm 
ใยที่มีหื้อกันเรื่อ
ยมา
 
จับมือ
ฉันอีก
Em 
ครั้ง 
 
อีกครั้ง
 
กุมชี
วิตของฉันเอาไ
ว้จนก
ว่า
 
วันที่โลกใบ
Am 
นี้จะแตกสลายไปกับ
Em 
ตา
 
แด่คนธรรม
Dm 
ดา 
 
ฮั
กเธอสุดหัวใ

INSTRU | C | Am | Dm F | G
INSTRU | Dm G | Em Am | Dm G | C |

คนหลายคน 
 
ตี้
Am 
เขาว่าโชคดี
 
ที่ฝันอ
Dm 
ะไรได้ดั่งใ
จต้องก
าร
Dm 
แค่เธอค
นนี้ 
 
ที่บ่ใ
Em 
ช่คนใน
Am 
ฝัน
 
แต่สำ
Dm 
คัญยิ่งกว่า
ลมหายใ

 
ทุกคืนที่
Dm 
นอน 
 
อยู่ใน
Em 
อ้อมแขนเธอ
 
บางทียังเ
Dm 
ผลอ 
 
 
D7 
นึกว่าฝันไ

 
มองตา
ฉันอีกครั้ง 
 
อีก
Em 
ครั้ง
 
เธอมองเ
ห็นความฮักในนั้
นใช่ไ
หม
 
มันจะมีให้
Am 
เธอจนกว่าจะหมดลมหายใ
Em 
 
ตอบแทนความห่วง
Dm 
ใยที่มีหื้อกันเรื่อ
ยมา
 
จับมือ
ฉันอีก
Em 
ครั้ง 
 
อีกครั้ง
 
กุมชี
วิตของฉันเอาไ
ว้จนก
ว่า
 
วันที่โลกใบ
Am 
นี้จะแตกสลายไปกับ
Em 
ตา
 
แด่คนธรรม
Dm 
ดา 
 
ฮั
กเธอสุดหัวใ