INTRO | D A | G D | ( 2 Times )

D 
ธรรมชาติสร้างส
A 
รรค์ 
 
 
G 
มีผืนดินป่าเ
D 
ขา
D 
มีทะเลสีค
A 
ราม ฝูงปลา  
G 
มีแสงดวงตะ
D 
วัน
D 
มีเงาไม้พัก
A 
พิง 
 
 
G 
และพืชพรรณหลา
D 
กสี
D 
มองไปบนฟ้าไ
A 
กล นั่นไง  
G 
ฝูง 
 
นกกาหา
D 
กิน
D 
ความสมบูรณ์ 
 
เชื่อมโ
A 
ยงถึงกัน 
 
 
G 
คน สัตว์ ป่าไ
D 
ม้
D 
เราแค่คนผ่านท
A 
างชั่วคราว 
 
มีชี
G 
วิตในช่วงเวลา
D 
บางครั้งเราอาจ
A 
คงหลงทาง 
 
จนห
G 
ลงลืมบาง
D 
สิ่ง
D 
ลมหายใจคือสิ่ง
A 
สำคัญ 
 
 
G 
คืนอากาศสดใ
D 

INSTRU | D A | G D | ( 2 Times )

D 
โลกทั่งใบ 
 
อย่าไ
A 
ด้ครอบครอง
 
จับจ
G 
อง 
 
เป็นของใ
D 
คร
D 
ยามเมื่อเรา 
 
หมด
A 
ลมหายใจ
 
ทรัพย์
G 
สิน 
 
เพียงความว่างเ
D 
ปล่า
D 
ในวันนี้เ
A 
ราได้พักพิง 
 
แอบ
G 
อิงในโลกใบเ
D 
ก่า
D 
คืนเงาไม้คืนค
A 
วามสมบูรณ์ 
 
 
G 
คืนทะเลสีค
D 
ราม
D 
หมู่แมกไม้เบ่งบ
A 
านงอกงาม 
 
ให้โ
G 
ลกเป็นสีเ
D 
ขียว
D 
ธารน้ำใจหลั่ง
A 
รินทอดยาว 
 
สาย
G 
น้ำ 
 
เย็นไหลผ่
D 
าน

Bm 
คนกับป่า 
 
 
F#m 
สัตว์นานา
 
พืชพ
Bm 
รรณงอกงาม 
 
 
F#m 
ผู้คนพึ่งพา
Bm 
อาศัยกันมา 
 
 
F#m 
แต่ช้าแต่นาน
Bm 
มาร่วมกันมา 
 
คืน
F#m 
สิ่งดีงาม
Bm 
ที่โลกให้มา 
 
เกินก
F#m 
ว่าราคา

INSTRU | Bm F#m | ( 12 Times )

Bm 
คนกับป่า 
 
 
F#m 
สัตว์นานา
 
พืชพ
Bm 
รรณงอกงาม 
 
 
F#m 
ผู้คนพึ่งพา
Bm 
อาศัยกันมา 
 
 
F#m 
แต่ช้าแต่นาน
Bm 
มาร่วมกันมา 
 
คืน
F#m 
สิ่งดีงาม
Bm 
ที่โลกให้มา 
 
เกินก
F#m 
ว่าราคา

Bm 
คนกับป่า 
 
 
F#m 
สัตว์นานา
 
พืชพ
Bm 
รรณงอกงาม 
 
 
F#m 
ผู้คนพึ่งพา
Bm 
อาศัยกันมา 
 
 
F#m 
แต่ช้าแต่นาน
Bm 
มาร่วมกันมา 
 
คืน
F#m 
สิ่งดีงาม
Bm 
ที่โลกให้มา 
 
เกินก
F#m 
ว่าราคา

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites