ผู้ปิดทองหลังพระ – แอ๊ด คาราบาว


INTRO |  G C G | G D |
INTRO | G C G | D G |

 
เมื่อ
มายุ 
 
19
 พรรษา
 ทวยไทยทั่วหล้ากราบ
บังคมทูล
 
ด้วย
บุญญาบารมี
เป็นที่ตั้ง
 ถึง
กระนั้นยังไม่พอ
 
พระราช
กรณี
ยกิจ
 หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใด
ไม่ท้อ
 
ประเทศ
ไทยมีวันนี้
หนอ
 ก็ใคร
เล่าพระเจ้าแผ่นดิน

 
พระองค์
ทรงเสียสละ
เพียงไหน 
 
มีใคร
ได้เห็นได้ยิน
 
ก็ใคร
หนอใครดวงใจ
Em 
ใฝ่ถวิล 
 
เป็น
ผู้ปิดทองหลังพระ
 
ผู้
Em 
ปิดทองหลังพระ
      ผู้
Em 
ปิดทอง
หลังพระ

INSTRU |  G C G | G D |
INSTRU | G C G | D G |

 
65
 ปี 
 
ทำ
เพื่อราษฏร์
 ทวยไทยทั้งชาติสมควร
ภาคภูมิ
 
มีพระ
มหากษัตริย์เฝ้าคอย
ห่วงใย
 ทุ่มเท
พระวรกายเพื่อเรา
 
ค้นคิด
แนวทางพระราช
ดำริ
 ตลอดการครองราชย์อัน
ยืนยาว
 
ในน้ำ
มีปลาในนา
มีข้าว
 ล้นเกล้า
ชาวไทยมีพระองค์
ท่าน

 
พระองค์
ทรงเสียสละ
เพียงไหน 
 
มีใคร
เห็นใจสงสาร
 
ก็ใคร
หนอใคร 
 
ค่ำเช้า
Em 
เฝ้าทรงงาน 
 
เป็น
ผู้ปิดทองหลังพระ
 
ผู้
Em 
ปิดทองหลังพระ
      ผู้
Em 
ปิดทอง
หลังพระ

 
* พระบาทสมเด็จ
Em 
พระปรมินทร
 มหาภูมิพล
 อดุลยเดช
 
มหิตลาธิเบศ
รามาธิบดี
Em 
 จักรีนฤบดินทร
 
สยามิน
ทราธิราช
 บรม
นาถบพิตร
Em 

 
** ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาว
ไทย 
 
เป็นดวงใจของแผ่นดิน
Em 
 
ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาว
ไทย 
 
ศูนย์รวมใจแผ่นดิน

( * ) ( ** ) ( * )

 
ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาว
ไทย 
 
เป็นดวงใจของแผ่นดิน
Em 
 
ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาว
ไทย 
 
ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน

INSTRU |  G C G | G D |
INSTRU | G C G | D G |

( * )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites