C 
  หากเธอยังคงติดอยู่กับภ
F 
าพนั้น
 
ให้เธอ
C 
ทิ้งไปก่อน
 
อย่าเพิ่งเสี
F 
ยใจไป 
 
มากกว่า
C 
นี้
 
เธอขังตัวเธอไว้อยู่ข้างใ
F 
นนั้น
 
อยู่ในห้
C 
วงเวลา 
 
ที่ไม่อ
F 
าจย้อนมา

Dm 
  ให้ลืมทุกๆอย่างที่
Em 
เธอจำ 
 
ที่ตอกย้ำเ
F 
ธอ
 
เลือกความทรงจำที่มีที่
G 
ดีเก็บเอาไว้

 
อยากให้เธอ
C 
ลืมทุกอย่าง
 
ก่อนที่จะเ
Am 
สียใจไปมากกว่
F 
านี้ 
 
ต่อจาก
G 
นี้
 
อยากให้เธอ
C 
ลืมเรื่องราว 
 
กอดเก็บน้ำ
Am 
ตาที่มี
 
ต่อจาก
F 
นี้.. 
 
เธอนั้น
G 
ลืม

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
อยากให้เธอ
Am 
ลืม ทุกอย่าง ลืมเรื่องที่เ
Dm 
สียน้ำตา
 
ก่อนที่จะเ
F 
สียเวลา 
 
มากกว่า
G 
นี้
 
หากเธอยิ่ง
Am 
ลบทุกอย่าง 
 
ยิ่งลืมยิ่ง
Dm 
ทรมาน
 
อยากให้เธอใ
F 
ช้เวลา 
 
ให้ทวนเรื่องที่ผ่านเข้ามา
 
อาจดีกว่
G 
านี้..

 
อยากที่จ
D 
ะลืมทุกอย่าง 
 
ก่อนที่จะ
Bm 
เสียใจไป
 
มากกว่า
G 
นี้ 
 
ต่อจาก
A 
นี้
 
อยากที่จะ
D 
ลืมเรื่องราว 
 
กอดเก็บน้ำ
Bm 
ตาที่มี
 
ต่อจาก
G 
นี้ 
 
เธอนั้น
A 
ลืม

INSTRU | D | Bm | G | A |

 
อยากที่จะ
D 
ลืมเรื่องราว 
 
กอดเก็บน้ำ
Bm 
ตาที่มี
 
ต่อจาก
G 
นี้ 
 
เธอนั้น
A 
ลืม.. 
 
 
D 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites