INTRO | A | D | A | D |

 
แอบคบกันไปก็ไ
A 
ด้
 
ก็รู้ฉันมีความหมา
E 
ยแค่นั้น
 
แอบฉันไว้ในความ
F#m 
สัมพันธ์
 
ที่มันรู้แค่เธอกับ
D 
ฉัน..ก็
E 
พอ

 
ก็รู้ว่าเป็นเรื่องย
A 
าก
 
ก็รู้ว่าเธอลำบ
E 
ากใจเลยไม่เคยขอ
 
และตัวฉันทำได้อย่างเ
F#m 
ดียวแค่รอ
 
รอเธอนั้น รักฉันคนเดีย
D 
วมากพอ
 
แต่รู้คงไม่
E 
มีหรอก 
 
วันนั้น

 
ไม่มีสถ
A 
านะ 
 
ไม่ใช่เ
E 
พื่อน 
 
ไม่ใช่คน
F#m 
รู้จัก
 
ไม่ใช่แ
E 
ฟน 
 
ไม่ใช่ค
D 
นรัก.
C#m 
..
 
สถา
Bm 
นะแค่ที่ระบ
E 
าย
 
ยามเธอเ
A 
หงา 
 
ก็คิดถึง
E 
ฉันคนแรกใช่
F#m 
คนสุดท้าย
 
เธอเ
E 
หงาก็มา 
 
หายเ
D 
หงาก็ไป.
C#m 
..
 
อยู่ใ
Bm 
นสถานะใ
E 
ดไม่เคย
A 
รู้เลย
E 

INSTRU | A E | F#m C#m | Bm D | E |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm D | E | E |

 
ก็รู้เปิดตัวไม่ไ
A 
ด้
 
ก็รู้มีคนมากม
E 
ายที่เธอรอ
 
แต่มีฉันมาขั้นเ
F#m 
วลา
 
มีเอาไว้ระบายความเ
D 
หงาก็พอ
 
แต่เป็นไม่ไ
E 
ด้หรอก 
 
คนนั้น

 
ไม่มีสถ
A 
านะ 
 
ไม่ใช่เ
E 
พื่อน 
 
ไม่ใช่คน
F#m 
รู้จัก
 
ไม่ใช่แ
E 
ฟน 
 
ไม่ใช่ค
D 
นรัก.
C#m 
..
 
สถา
Bm 
นะแค่ที่ระบ
E 
าย
 
ยามเธอเ
A 
หงา 
 
ก็คิดถึง
E 
ฉันคนแรกใช่
F#m 
คนสุดท้าย
 
เธอเ
E 
หงาก็มา 
 
หายเ
D 
หงาก็ไป.
C#m 
..
 
อยู่ใ
Bm 
นสถานะใ
E 
ดไม่เคย
A 
รู้เลย
E 

 
ไม่มีสถ
A 
านะ 
 
ไม่ใช่เ
E 
พื่อน 
 
ไม่ใช่คน
F#m 
รู้จัก
 
ไม่ใช่แ
E 
ฟน 
 
ไม่ใช่ค
D 
นรัก.
C#m 
..
 
สถา
Bm 
นะแค่ที่ระบ
E 
าย
 
ยามเธอเ
A 
หงา 
 
ก็คิดถึง
E 
ฉันคนแรกใช่
F#m 
คนสุดท้าย
 
เธอเ
E 
หงาก็มา 
 
หายเ
D 
หงาก็ไป.
C#m 
..
 
อยู่ใ
Bm 
นสถานะใ
E 
ดไม่เคย
A 
รู้เลย

 
ตก
Bm 
ลงฉันเป็นอะไ
E 
รไม่เคย.. 
 
รู้เ
A 
ลย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites