INTRO | F |

 
โอละนอ.. น้อ ญาอ้าย..
 
 
อ๋าวล่ะแมนวาญาอ้าย
 
 
ใจนางประสงค์เจ้า ต่อตั้งแต่ตาเห็น
 
 
เทพบุตรมุดมาเล่น ล่วงฟ้าลงดินใด๋
 
 
อ๋าวล่ะแมนว่าญาอ้าย
 
 
เว่าหลายสิว่าน้ำ ให้ถามจักคำแน
 
 
น้องพอสิแอละแน เป็นได้บ่แฟนอ้าย
 

INSTRU | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times )

Dm 
  เว้าแปนแปนจากใจเนาะ 
 
มีแฟนแล้วล่ะบ้ออ้าย
 
  น้องนางนี้คึดนำหลาย ตกหลุมฮักหัวสักเลย
 
Dm 
  ปากบ่ได้ไอบ่เป็น 
 
บึ๊บบึ๊บใจญาอ้ายเอ๋ย
 
  อยากบอกฮักอ้ายคักเลย แต่น้องเป็นสาวเป็น
Bb 
นาง
 
  โ
C 
อย.. 
 
 
Dm 
ญาอ้ายเอ๋ย.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
 
C 
โอ..

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดแล้วทั้
Am 
งใจ 
 
เบาไว้ซือซือ
 
อยาก
Bb 
อยู่นำ 
 
อยากอยู่นำอ้
F 
ายคุมื้อ
 
แต่ต้องเฮ็ดทร
G 
งคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเ
C 
ขิน

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดคักหั
Am 
วใจ 
 
ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
 
อยาก
Bb 
เป็นผู้สาว 
 
อยากเป็นแฟนอ้
F 
ายเหลือเกิน
 
อยากเป็นผู้
G 
สาวไทบ้านแก้มเ
Bb 
หลิ่น 
 
 
C 
โอ..
 
ย้อนว่าถืกอ้ายห
F 
อม

Dm 
  ใจนางประสงค์
Bb 
เจ้า 
 
ต่อ
C 
ตั้งแต่ตาเห็น
Dm 
  เทพบุตรมุดมาเ
Bb 
ล่น 
 
ล่วงฟ้าลงดินใด๋
C 
  เว้าหลายสิว่า
Bb 
น้ำให้ถามจั๊กคำแน
Dm 
  น้องพอสิแอละ
C 
แน
 
  เป็น
Bb 
ได้ 
 
เป็นไ
C 
ด้ 
 
บ่แฟน
Dm 
อ้าย 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
 
C 
โอ..

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดแล้วทั้
Am 
งใจ 
 
เบาไว้ซือซือ
 
อยาก
Bb 
อยู่นำ 
 
อยากอยู่นำอ้
F 
ายคุมื้อ
 
แต่ต้องเฮ็ดทร
G 
งคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเ
C 
ขิน

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดคักหั
Am 
วใจ 
 
ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
 
อยาก
Bb 
เป็นผู้สาว 
 
อยากเป็นแฟนอ้
F 
ายเหลือเกิน
 
อยากเป็นผู้
G 
สาวไทบ้านแก้มเ
Bb 
หลิ่น.
C 
..ฮะโอโอย..

INSTRU | F | C | Dm | Am |
INSTRU | F | G | Bb | C |

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดแล้วทั้
Am 
งใจ 
 
เบาไว้ซือซือ
 
อยาก
Bb 
อยู่นำ 
 
อยากอยู่นำอ้
F 
ายคุมื้อ
 
แต่ต้องเฮ็ดทร
G 
งคือ ทรงเงียบ ทรงอาย ทรงเ
C 
ขิน

F 
ฮัก ฮัก ฮัก ฮัก  
C 
ฮัก ฮัก ฮัก ญา
Dm 
อ้าย
 
เบิดคักหั
Am 
วใจ 
 
ผู้เท่เปิ่นเวิ่น
 
อยาก
Bb 
เป็นผู้สาว 
 
อยากเป็นแฟนอ้
F 
ายเหลือเกิน
 
อยากเป็นผู้
G 
สาวไทบ้านแก้มเ
Bb 
หลิ่น.
C 
..
 
ย้อนว่าถืกอ้ายห
F 
อม
 
อยากเป็นผู้
G 
สาวไทบ้านแก้
Bb 
มเหลิ่น.
C 
..
 
ย้อนว่าถืก.
C 
.. 
 
อ้ายหอม..

OUTRO | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times ) | Dm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites