กาสะลอง – ลานนา คัมมินส์


INTRO | G | D | C | G | G | D | G | G |

 
เมื่อตะ
วัน 
 
ลับ
Em 
ไป 
 
กลจากขอบ
ฟ้า 
 
 
D/F# 
 
Em 
สียงเพลง
Bm 
ลา 
 
แว่ว
Am 
มากับสาย
ลม
 
กาสะล
อง 
 
ล่อง
G7 
ลอย 
 
ปลิดพ
ลิ้วไปตาม
Cm 
ลม
 
ลมคว
ามฝัน 
 
พัดไ
ป 
 
กล.. 
 
จากบ้
าน

INSTRU | G | G | D | G | G |

 
บนเส้นท
าง 
 
ฝันไ
Em 
กล 
 
ปสู่จุดห
มาย 
 
 
D/F# 
Em 
คําสุด
Bm 
ท้าย 
 
แม่
Am 
ฝาก 
 
ยังได้
ยิน
 
ไม่เคย
ลืมเลยสัก
G7 
คํา 
 
ตราบที่หั
วใจโบย
Cm 
บิน
 
ถ้อยคํา
นั้นยังได้
ยิน 
 
รักและห่
วง 
 
 

Em 
คืนร้าง 
 
Bm 
างเปลี่ยว 
 
หั
วใจลูกยั
งอุ่น 
 
 
D/F# 
 
Em 
วามรักไม่
เคยจาง 
 
ห่
างกันแสนไ
กล
 
เห
มือนดวงด
าว 
 
พร่างพ
ราวบนฟ้าไ
กล
 
กล 
 
แสนไ
กล 
 
หัวใ
จอยู่ใกล้
กัน

INSTRU | G | G | C | G |
INSTRU | G | D | G | G |

 
เมื่อตะ
วัน 
 
ลั
Em 
บไป 
 
 
ใจคิด
ถึง
 
สะ
Em 
ล้อ 
 
ซอ
Bm 
ซึง 
 
อื้อ
Am 
อึงในหัวใ
 
กาสะล
อง 
 
ของ
G7 
แม่ ไม่
รู้ว่าเมื่อไ
Cm 
หร่
 
จะได้
คืนไปซบไ
อ 
 
อุ่นใ
จ 
 
ของ
แม่

Em 
คืนหนาว 
 
 
Bm 
ดาวเปลี่ยว 
 
ขอ
ใจแม่ยั
งอุ่น 
 
 
D/F# 
 
Em 
วามรักไ
ม่เคยจาง 
 
ห่
างกันแสนไ
กล
 
เห
มือนดวงด
าว 
 
พร่างพ
ราวบนฟ้าไ
กล
 
กล 
 
แสนไ
กล 
 
หัวใ
จอยู่ใกล้
กัน.. 
 
 
D/F# 

 
ห่าง
Em 
กัน 
 
แสนไ
กล
 
หัวใ
จ 
 
 
G/B 
อยู่ 
 
 
Am 
ใกล้ 
 
 
แม่..

OUTRO | G | G | D | G | G |