Tune to Eb
INTRO | C | Bm | B7 | G B7 |
INTRO | C | Bm | Am Bm | C D | D |

 
  
อีกบ่กี่นาทีกะวันเกิดน้อ
 
  จักสิคร
Bm 
อง..เป่าเค้
B7 
กวันเกิดกั
Em 
บไผ 
 
ฮือ..
 
  คนที่ทุกปีเขาสิเซอร์
Bm 
ไพรส์
 
  เขากะไ
B7 
ป กะไปกับคนอื่
Em 

 
  
ป่านนี้
เขาคงมีแฮงแล้วล่
 
  ป่านนี้เขาคงลืมเฮาแล้วล่
Bm 
 
  ว่
Am 
า.. 
 
น้อ
ง.. 
 
ถ่า
อยู่..

 
ในเฟ
Bm 
สหมู่เขาอวยพรให้
 
ไทม์ไล
Em 
น์สุขสันต์วันเกิด
 
แต่น้อ
Bm 
งนั่งน้ำตาไหลเปิด
 
เปิดรูป
Em 
เก่าเฮามาดู
 
ปีนี้
.. 
 
บ่มีอ้า
Bm 
ยอยู่
 
อยากให้ฮู้
Am 
.. ว่าน้อ
งคิดฮอดแฮ

 
คิดฮอดเค้กเซเว่
น 
 
กับผู้ชายขี้เล่
 
อยากให้โมเม้
Bm 
นแบบนั้น..
 
กลับคื
นมาอีกได้ไห
B7 
 
ของขวั
ญวันเกิดปีนี้
 
น้องอยากข
Bm 
อให้เป็นอ้
Em 
าย
 
กลั
Am 
บมา 
 
กลับมาไห
Bm 
 
คน
นี้สิขาดใจ
.. 
 
ตาย
แล้ว

INSTRU | G D | Em Bm | C | D |

 
ในเฟ
Bm 
สหมู่เขาอวยพรให้
 
ไทม์ไล
Em 
น์สุขสันต์วันเกิด
 
แต่น้อ
Bm 
งนั่งน้ำตาไหลเปิด
 
เปิดรูป
Em 
เก่าเฮามาดู
 
ปีนี้
.. 
 
บ่มีอ้า
Bm 
ยอยู่
 
อยากให้ฮู้
Am 
.. ว่าน้อ
งคิดฮอดแฮ

 
คิดฮอดเค้กเซเว่
น 
 
กับผู้ชายขี้เล่
 
อยากให้โมเม้
Bm 
นแบบนั้น..
 
กลับคื
นมาอีกได้ไห
B7 
 
ของขวั
ญวันเกิดปีนี้
 
น้องอยากข
Bm 
อให้เป็นอ้
Em 
าย
 
กลั
Am 
บมา 
 
กลับมาไห
Bm 
 
คน
นี้สิขาดใจ
..ตาย
แล้ว

INSTRU | C | D | Bm B7 | G B7 |
INSTRU | C D | Bm Em | Am Bm | C D |

 
คิดฮอดเค้กเซเว่
น 
 
กับผู้ชายขี้เล่
 
อยากให้โมเม้
Bm 
นแบบนั้น..
 
กลับคื
นมาอีกได้ไห
B7 
 
ของขวั
ญวันเกิดปีนี้
 
น้องอยากข
Bm 
อให้เป็นอ้
Em 
าย
 
กลั
Am 
บมา 
 
กลับมาไห
Bm 
 
คน
นี้สิขาดใจ
..ตาย
 
แล้ว

OUTRO | C | D | Bm B7 | G B7 |

 
ของขวั
ญวันเกิดปีนี้
น้องอยากข
Bm 
อให้เป็นอ้
Em 
าย
 
กลั
Am 
บมา 
 
กลับมา
 
กลับ
Bm 
กลับ 
 
มากลับมาเด้
อ..   
 
 
 
น้องถ่าอยู่..
 

OUTRO | C | D | Am | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites