Gm 
  ถ้าเธอไม่ต้องก
C 
ารหัวใจคนเมา..
F 
 
Dm 

 
เมื่อก่อน
Gm 
ครั้งที่เธอยังรัก 
 
เธอมักจะบ
C 
อกฉัน
 
ว่าต่อจาก
F 
นี้จะไม่มีใคร 
 
แล้วโผเข้ากอ
Dm 
ดกัน
 
เธอบอกว่า
Gm 
เธอคงไม่รักใครอีก 
 
แค่
C 
คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
 
เธอบ
F 
อกรู้มั้ยคนดี 
 
เธอลืมหัว
Dm 
ใจเอาไว้ที่ฉัน

 
แต่มาวัน
Gm 
นี้คำที่เธอพูด 
 
เธอเพียงแค่ห
C 
ลอกกัน
 
ที่บอกว่าเ
F 
ธอจะไม่มีใคร 
 
เธอเพียงแค่
Dm 
หลอกฝัน
 
แต่กลับเป็น
Gm 
ฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
 
วัน
C 
นี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใ
F 
ครอีก.. 
 
 
Dm 

 
รู้ว่าเธอคง
Gm 
ลืม 
 
แต่ฉันมันจำตลอ
C 
ดมา
 
ได้เพียงภาว
F 
นา 
 
ให้เธออย่าลืมหัวใจเอ
Dm 
าไว้
 
แม้นว่าเธออยา
Gm 
กลืม 
 
แต่ฉันขอจำตลอ
C 
ดไป
 
ไม่ว่านานแค่ไ
F 
หน ไม่มีวันลืม..  
Dm 

 
เมื่อก่อน
Gm 
ครั้งที่เธอยังรัก 
 
เธอมักจะบ
C 
อกฉัน
 
ว่าต่อจาก
F 
นี้จะไม่มีใคร 
 
แล้วโผเข้ากอ
Dm 
ดกัน
 
เธอบอกว่า
Gm 
เธอคงไม่รักใครอีก 
 
แค่
C 
คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
 
เธอบ
F 
อกรู้มั้ยคนดี 
 
เธอลืมหัว
Dm 
ใจเอาไว้ที่ฉัน

 
แต่มาวัน
Gm 
นี้คำที่เธอพูด 
 
เธอเพียงแค่หลอ
C 
กกัน
 
ที่บอกว่าเ
F 
ธอจะไม่มีใคร 
 
เธอเพียงแค่หลอ
Dm 
กฝัน
 
แต่กลับเป็น
Gm 
ฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
 
วัน
C 
นี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใ
F 
ครอีก
 
และแน่
Dm 
นอนเธอไม่ได้ลืมหัวใจเอาไ
Gm 
ว้ที่ฉัน
 
เธอคงไม่ได้
C 
ลืม 
 
กับเขาเธอคงตั้งใ
F 
จรัก 
 
 
Dm 

 
I’m still the  
Gm 
same, you only one to know me
 
ตอนนี้ผมเริ่มจะเ
C 
มามองไปรอบตัวเริ่ม 
 
slowly
 
sippin’ น้ำในแ
F 
ก้ว but it’s not codeine
 
how it’s make me  
Dm 
high, right now
 
i’m so sad, It’s so bad in my  
Gm 
feel

 
แต่ฉันมันจำตลอ
C 
ดมา
 
ได้เพียงภาว
F 
นาให้เธออย่าลืมหัวใจเอ
Dm 
าไว้
 
แม้นว่าเธออยา
Gm 
กลืม 
 
แต่ฉันขอจำตลอ
C 
ดไป
 
ไม่ว่านานแค่ไ
F 
หน ไม่มีวันลืม  
Dm 

 
เมื่อก่อน
Gm 
ครั้งที่เธอยังรัก 
 
เธอมักจะบ
C 
อกฉัน
 
ว่าต่อจาก
F 
นี้จะไม่มีใคร 
 
แล้วโผเข้ากอ
Dm 
ดกัน
 
เธอบอกว่า
Gm 
เธอคงไม่รักใครอีก 
 
แค่
C 
คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
 
เธอบ
F 
อกรู้มั้ยคนดี 
 
เธอลืมหัว
Dm 
ใจเอาไว้ที่ฉัน

 
แต่มาวัน
Gm 
นี้คำที่เธอพูด 
 
เธอเพียงแค่หลอ
C 
กกัน
 
ที่บอกว่าเ
F 
ธอจะไม่มีใคร 
 
เธอเพียงแค่หลอ
Dm 
กฝัน
 
แต่กลับเป็น
Gm 
ฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
 
วัน
C 
นี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใ
F 
ครอีก
 
และแน่
Dm 
นอนเธอไม่ได้ลืมหัวใจเอาไ
 
ว้ที่ฉัน

OUTRO | Gm | C | F | Dm | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites