INTRO | Em | D | C | B |
INTRO | Em | D | C | B | Em |

 
เปลี่
ยนใจจากฉั
E7 
น 
 
ลบทุกอย่างที่ฝั
augน
 
ฉั
Em 
นนั้นไม่ควรคู่เธอ
 
างชีวิ
E7 
ต 
 
ของเรามันสวน
augกัน
 
กัดฟั
Em 
นและทำใจ

 
ฉั
น 
 
ไม่คว
Am 
รจะพ
Bm 
บเธอ
Em 
 
ฉั
นพลาดเอ
Am 
ง 
 
ผิดพลั้
Bm 
งเผลอ 
 
 
Em 
 
อย
ากบอกยั
Am 
งรักเธ
Bm 
อ..เสม
Em 
 
แต่มั
นไม่ง่ายอย่างนั้
น..

 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็ช้ำ
 
เลื
อกอย่างไรรักเร
Bm 
าก็พัง
 
อย
Am 
ากจะมีทางย้อ
Em 
นเวลา
 
เร
าไม่ควรจะม
าพบกัน
 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็แพ้
 
เลื
อกอย่างไรเมื่อมั
Bm 
นไม่แท้
 
บอ
Am 
กตัวเอง 
 
ให้ต้อ
Em 
งทำใจ
 
ทร
มานต่อไป 
 
 

INSTRU | Em | D | C | B |

 
เปลี่
Em 
ยนใจ 
 
ให้จา
 
ลืมทุกอย่
าง.. 
 
ทิ้
งมันเอาไว้
 
แม้
Em 
เคยรักมา
 
แต่ฉันไม่อาจตา
มหัวใจ
 
เธอเข้
าใจบ้างไหม

 
ฉั
น 
 
ไม่คว
Am 
รจะพ
Bm 
บเธอ
Em 
 
ฉั
นพลาดเอ
Am 
ง 
 
ผิดพลั้
Bm 
งเผลอ 
 
 
Em 
 
อย
ากบอกยั
Am 
งรักเธ
Bm 
อ..เสม
Em 
 
แต่มั
นไม่ง่ายอย่างนั้
น..

 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็ช้ำ
 
เลื
อกอย่างไรรักเร
Bm 
าก็พัง
 
อย
Am 
ากจะมีทางย้อ
Em 
นเวลา
 
เร
าไม่ควรจะม
าพบกัน
 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็แพ้
 
เลื
อกอย่างไรเมื่อมั
Bm 
นไม่แท้
 
บอ
Am 
กตัวเอง 
 
ให้ต้อ
Em 
งทำใจ
 
ทร
มานต่อไป 
 
 

INSTRU | Em | D | C | B |
INSTRU | Em | D | C | B |

 
ไป
Em 
เถอะไป 
 
เดิ
นจากกัน 
 
 
 
วันนี้ให้เธ
Em 
อเปลี่ยนใจ
 
ลื
มเรื่องราว
ความรักเรา
 
ไป
Em 
เถอะไป 
 
เดิ
นจากกันวั
นนี้เลย
 
ไป
Em 
เถอะ ไปเถอะ เธออย่าฝื
นได้ไหม 
 
 

INSTRU | Em | Em | Am | Am |
INSTRU | Bb | Bb | B | B |
INSTRU | Bm | Bm | F | F |
INSTRU | Bb | Bb | B | B |
INSTRU | Em | D | C | Bm |
INSTRU | Am | Em | C | B |

 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็แพ้
 
เลื
อกอย่างไรเมื่อมั
Bm 
นไม่แท้
 
บอ
Am 
กตัวเองให้ต้อ
Em 
งทำใจ
 
ทร
มานต่อไป..

OUTRO | Em | D | C | B |
OUTRO | Em | D | C | B | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites