INTRO | Bm | E | A | A | ( 2 Times )

 
คำมั่นสั
Bm 
ญญา 
 
ที่เอ่ยว
E 
าจา 
 
ฉันยังจำไ
A 
ด้ดี
 
จนถึง
Bm 
วันนี้ 
 
เหมือนมีบา
E 
งอย่าง 
 
มากั้นขวางเอ
A 
าไว้
 
กับบางเ
Bm 
วลา 
 
ฉันรู้สึ
E 
กเหนื่อยล้า
 
ควาน
A 
หามือเ
E 
ธอเท่
F#m 
าไหร่
 
เธอจับ
B 
มันเอาไว้ 
 
มา
E 
กกว่า 
 
จับ
A 
มือฉัน

 
อย่าให้รู้สึกเห
D 
งา 
 
ทั้ง
E 
ที่เราอยู่ด้วย
A 
กัน
 
อย่าให้สิ่งเหล่
D 
านั้น 
 
มัน
E 
มาทำลายความฝั
A 
นเรา

 
อาจจะ
Bm 
เป็นแค่บางช่
E 
วงเวลา
 
ไม่นานไม่
A 
ช้า 
 
 
E 
มันจะ
F#m 
ฆ่าเรา
 
เพราะ
Bm 
รักเธอ 
 
ความ
E 
รักเรา 
 
อยากให้เ
A 
ข้าใจ

 
คืนวันผ่า
Bm 
นไป 
 
อาจยังไ
E 
ม่รู้สึก 
 
รอ
A 
ยลึกที่
E 
อยู่ 
 
F#m 
นใจ
 
ขอเธอ
B 
กลับมา 
 
จับ
E 
มือฉันใหม่ 
 
ได้ไห
A 
มเธอ

 
อย่าให้รู้สึกเห
D 
งา 
 
ทั้ง
E 
ที่เราอยู่ด้วย
A 
กัน
 
อย่าให้สิ่งเหล่
D 
านั้น 
 
มัน
E 
มาทำลายความฝั
A 
นเรา

 
อาจจะ
Bm 
เป็นแค่บางช่
E 
วงเวลา
 
ไม่นานไม่
A 
ช้า 
 
 
E 
มันจะ
F#m 
ฆ่าเรา
 
เพราะ
Bm 
รักเธอ 
 
ความ
E 
รักเรา 
 
อยากให้เ
A 
ข้าใจ

INSTRU | Bm | E | A | A | ( 2 Times )

 
อย่าให้รู้สึกเห
D 
งา 
 
ทั้ง
E 
ที่เราอยู่ด้วย
A 
กัน
 
อย่าให้สิ่งเหล่
D 
านั้น 
 
มัน
E 
มาทำลายความฝั
A 
นเรา

 
อาจจะ
Bm 
เป็นแค่บางช่
E 
วงเวลา
 
ไม่นานไม่
A 
ช้า 
 
 
E 
มันจะ
F#m 
ฆ่าเรา
 
เพราะ
Bm 
รักเธอ 
 
ความ
E 
รักเรา 
 
อยากให้เ
A 
ข้าใจ

OUTRO | Bm | E | A | A | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites