Tune to Eb
INTRO | D F#m | Bm A | G | A |
INTRO | D F#m | Bm Am | G A | D |

 
ยืน
Bm 
ปาดน้ำตา
 
เข้าแถว
เคารพธงชาติ
Bm 
 
ย้อ
Bm 
น ว่าเห็น
 
ภาพที่มั
นบาดหัวใ

 
อ้ายมา
Em 
สายบ่ทันแถ
 
แล้วกะมีเขา
F#m 
กอดแอวซ้อน
Bm 
ท้าย
 
แล้วเป็นหยัง
 ตอนน้องไลน์ไป
 
ให้มา
ฮับ 
 
คือบอกว่าย่านมาบ่ทั
Bm 

 
เสีย
Bm 
งเพลงชาติ
.. จบ
ลงไป
 
เสีย
Em 
งฮ้องไห้
.. 
 
ดังขึ้นแทน
ตอนนั้น

 
เบิ่งตารางเรียน
 คาบแรกเป็น
F#m 
พลศึกษา
Bm 
 
แต่ต้องได้เรียน
Am 
เจ็บหนักวิทยา
 
กะย้อนว่า
อ้ายมาตั๋ว
กัน
 
เทิงเรียน
เทิงฮ้องไห้ไป
Gm 
 
วิชานี้จั่
F#m 
งแม่นทรมาน
Bm 
 
แนมบ่เห็น
Em 
เลยทางสิผ่าน
 
โอย
… 
 
อ้ายกะจั่งแม่นเฮ็ดกันเจ็บ
คัก

 
..ฟิ
Em 
สิกส์เคมีชีวะ 
 
คณิตศาสต
Bm 
ร์ที่ว่ามันยาก
 
..บ่ได้ใกล้
วิชาเจ็บหนัก 
 
เลยจัก
อัน

 
อ้าย
เฮ็ดน้องเจ็บคัก 
 
ตั๋ว
ให้ฮักแล้วกะจากลา
 
อ้าย
เตะใจน้องเข้าป่า 
 
ต่อหน้าหมู่
..
 
ต่อหน้าครูประจำชั้น

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
INSTRU | D F#m | Bm Am | G A | D |

 
เสีย
Bm 
งเพลงชาติ
.. จบ
ลงไป
 
เสีย
Em 
งฮ้องไห้
.. 
 
ดังขึ้นแทน
ตอนนั้น

 
เบิ่งตารางเรีย
น คาบแรกเป็น
F#m 
พลศึกษา
Bm 
 
แต่ต้องได้เรีย
Am 
นเจ็บหนักวิทยา
 
กะย้อนว่า
อ้ายมาตั๋ว
กัน
 
เทิงเรียน
เทิงฮ้องไห้ไป
Gm 
 
วิชานี้จั่
F#m 
งแม่นทรมาน
Bm 
 
แนมบ่เห็น
Em 
เลยทางสิผ่าน
 
โอย
.. 
 
อ้ายกะจั่งแม่นเฮ็ดกันเจ็บ
คัก..

 
เบิ่งตารางเรียน
.. คาบแรกเป็น
F#m 
พลศึกษา
Bm 
 
แต่ต้องได้เรีย
Am 
นเจ็บหนักวิทยา
 
กะย้อนว่า
อ้ายมาตั๋ว
กัน
 
เทิงเรียน
เทิงฮ้องไห้ไป
Gm 
 
วิชานี้จั่
F#m 
งแม่นทรมาน
Bm 
 
แนมบ่เห็น
Em 
เลยทางสิผ่าน
 
โอย
.. 
 
อ้ายกะจั่งแม่นเฮ็ดกันเจ็บ
คัก

 
บ่มีติวิ
Em 
ชาอ้ายฮัก 
 
น้องบ่อยา
กเรียน..
 
เจ็บหนักวิท
ยา….

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites