INTRO | Bm | G | Em | Bm | ( 2 Times )

 
หลายปีผ่า
Bm 
นมา 
 
หลายใจเปลี่ย
F#m 
นแปลง
 
หลายคนสิ้น
Em 
แรง 
 
หลายใจเปร
Bm 
าะบาง
 
หลายคนผ่า
Bm 
นมา 
 
หลายคนเดิ
D 
นทาง
 
เหลือรอยอ้า
Em 
งว้าง.
A 
.. 
 
เหลือรอยทร
D 
งจำ
 
เหลือรอยอ้า
Em 
งว้าง.
A 
.. 
 
เหลือคราบ
Bm 
น้ำตา  
A 

 
วัน
D 
คืน 
 
เปลี่ยนเนิ่
Bm 
นนาน
 
ยัง
F#m 
หวัง ถึงวัน คื
Bm 
นผ่าน

 
ระบำ
F#m 
ชีวิต มุดรอน เปลี่ย
Bm 
นผัน
 
ไม่เคยหยุด
Em 
วาง 
 
ไม่เคยหยุดถ
A 
าม..

INSTRU | Bm | G | Em | Bm |
INSTRU | Bm | G | Em | Bm A |

 
วัน
D 
คืน 
 
เปลี่ยนเนิ่
Bm 
นนาน
 
ยัง
F#m 
หวัง ถึงวัน คื
Bm 
นผ่าน

 
ระบำ
F#m 
ชีวิต มุดรอน เปลี่ย
Bm 
นผัน
 
ไม่เคยหยุด
Em 
วาง 
 
ไม่เคยหยุดถ
A 
าม

 
หลายคนผ่า
Bm 
นมา 
 
หลายคนเ
F#m 
ดินทาง
 
เหลือรอยอ้าง
Em 
ว้าง.
A 
.. 
 
เหลือรอย
D 
อำลา
 
ยังเหลือรอยอ้าง
Em 
ว้าง.
A 
.. 
 
เหลือคราบ
Bm 
น้ำตา..
A 
.

 
วัน
D 
คืน 
 
เปลี่ยนเนิ่
Bm 
นนาน
 
ยัง
F#m 
หวัง ถึงวัน คื
Bm 
นผ่าน

 
ระบำ
F#m 
ชีวิต มุดรอ เปลี่ย
Bm 
นผัน
 
ไม่เคยหยุด
Em 
วาง.
A 
.. 
 
ไม่เคยหยุ
D 
ดฝัน
 
ไม่เคยหยุด
Em 
วาง.
A 
.. 
 
ไม่เคยหยุ
D 
ดฝัน
 
ไม่เคยหยุด
Em 
วาง.
A 
.. 
 
ไม่เคยหยุ
D 
ดฝัน
 
ไม่เคยหยุด
C 
วาง.
A 
.. 
 
ไม่เคยหยุ
D 
ดฝัน

OUTRO | Bm | G | Em | Bm | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites