ฉ้อราษฎร์บังหลวง – นนท์ คำนม, อ๊อฟ สงกรานต์, T-REX