INTRO | A B | C#m | F#m B | E |

E 
  จับมือเธอทุกครั้งฉัน
B 
รู้ดี
 
  ยังไงต้อง
C#m 
ถึงวันนี้ 
 
วันที่สองเ
A 
ราต้องจาก
B 
กัน
E 
  ถึงตัวจากไกลแต่ว่าหัวใ
B 
จไม่เคยเปลี่ยนผัน
 
  ฉันยัง
C#m 
คงรักมั่น 
 
แค่เพียงเ
A 
ธอ 
 
 
B 

A 
  คนแต่ก่อนเขาเคยว่า
G#m 
เอาไว้
 
  ต่อให้
F#m 
รักกันให้ตาย 
 
แต่ถ้าไม่ใ
B 
ช่ยังไงต้องเลิกกัน
A 
  ผิดเป็นบางคน 
 
ต่อ
G#m 
แยกกันไปคน
C#m 
ละทาง
 
  ก็ยังไ
A 
ด้กลับมารักกันถ้าคนมันเ
B 
กิดมาคู่กันแล้ว

 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ 
 
ยังไงสุดท้
B 
ายต้องได้
C#m 
รักกัน
 
สุขทุกข์ร่วมฝ่า
F#m 
ฟัน ไม่มีวันป
B 
ล่อยมือทิ้งกัน
E 
ไป
 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ไม่มีอะไ
B 
ร 
 
จะกั้น
C#m 
ขวางความรักเร
F#m 
าได้
 
ถ้าเ
A 
ป็นรักแท้ก็ไม่แ
B 
พ้อะไร 
 
ไม่ว่าจะผ่
A 
านเรื่องอะไรมากม
B 
าย
 
สุดท้ายต้องไ
E 
ด้รักกัน

A 
คนบนโลกมีเป็นร้อยเป็นพันเป็น
G#m 
ล้านคน
 
แต่
F#m 
เราก็ยัง
B 
วนมาพบ
E 
กัน
 
มันอาจเป็นโ
A 
ชคชะตาเป็นพรหมลิขิต
 
หรือว่าบัน
G#m 
ดาลจาก
C#m 
สวรรค์
 
หากสองเรา
F#m 
ยังไม่ปล่อยมือกัน
 
พิสูจน์ว่า
B 
รักของเรานั้นมันคือขอ
E 
งจริง

INSTRU | A B | C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | C#m | F#m B | E |

A 
  คนแต่ก่อนเขาเคยว่า
G#m 
เอาไว้
 
  ต่อให้
F#m 
รักกันให้ตาย 
 
แต่ถ้าไม่ใ
B 
ช่ยังไงต้องเลิกกัน
A 
  ผิดเป็นบางคน 
 
ต่อ
G#m 
แยกกันไปคน
C#m 
ละทาง
 
  ก็ยังไ
A 
ด้กลับมารักกันถ้าคนมันเ
B 
กิดมาคู่กันแล้ว

 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ 
 
ยังไงสุดท้
B 
ายต้องได้
C#m 
รักกัน
 
สุขทุกข์ร่วมฝ่า
F#m 
ฟัน ไม่มีวันป
B 
ล่อยมือทิ้งกัน
E 
ไป
 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ไม่มีอะไ
B 
ร 
 
จะกั้น
C#m 
ขวางความรักเร
F#m 
าได้
 
ถ้าเ
A 
ป็นรักแท้ก็ไม่แ
B 
พ้อะไร 
 
ไม่ว่าจะผ่
A 
านเรื่องอะไรมากม
B 
าย
 
สุดท้ายต้องไ
E 
ด้รักกัน

 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ 
 
ยังไงสุดท้
B 
ายต้องได้
C#m 
รักกัน
 
สุขทุกข์ร่วมฝ่า
F#m 
ฟัน ไม่มีวันป
B 
ล่อยมือทิ้งกัน
E 
ไป
 
ถ้าเป็นคนที่ใ
A 
ช่ไม่มีอะไ
B 
ร 
 
จะกั้น
C#m 
ขวางความรักเร
F#m 
าได้..

 
ถ้าเ
A 
ป็นรักแท้ก็ไม่แ
B 
พ้อะไร
 
ไม่ว่าจะผ่
A 
านเรื่องอะไรมากม
B 
าย
 
สุดท้ายต้องไ
E 
ด้รักกัน

 
ถ้าเ
A 
ป็นคนที่ใ
B 
ช่สุดท้าย..
 
ต้องไ
A 
ด้รักกัน
B 
 
E 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites