INTRO | D | D | D |

D 
ฉันนั่งอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ไปไ
A 
หน 
 
ฉันก็ไปคนเ
D 
ดียว
D 
ฉัน.. 
 
ไม่มีเ
G 
พื่อน
 
ไปไ
A 
หน 
 
ฉันก็ไปคนเ
D 
ดียว
D 
ฉัน.. 
 
ไม่มีทุ
G 
กข์ใด
 
จะไปไ
A 
หน 
 
ฉันก็ไปคนเ
D 
ดียว

 
สุขเส
G 
มอ 
 
ไม่ต้องเจอทุก
D 
ข์ใด
 
สุขในใ
G 
จ 
 
ไม่ต้องเจอ
D 
ผู้คน
 
อยู่กับค
G 
วามสบายใจ
 
อยู่คนเ
E7 
ดียวไม่เป็นไร 
 
เหมือ
A 
นเคย
ฉันก็สุขใจ

INSTRU | D | D |
INSTRU | D | G | A | D |
INSTRU | D | G | A | D | D |

D 
ฉันนั่งอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ไปไ
A 
หน 
 
ฉันก็ไปคนเ
D 
ดียว
D 
ฉัน.. 
 
ไม่มีเ
G 
พื่อน
 
ไปไ
A 
หน 
 
ฉันก็ไปคนเ
D 
ดียว
D 
ฉัน.. 
 
ไม่มีทุ
G 
กข์ใด
 
จะไปไ
A 
หน 
 
ฉันก็ไปคนเ
D 
ดียว

 
สุขเส
G 
มอ 
 
ไม่ต้องเจอทุก
D 
ข์ใด
 
สุขในใ
G 
จ 
 
ไม่ต้องเจอ
D 
ผู้คน
 
อยู่กับค
G 
วามสบายใจ
 
อยู่คนเ
E7 
ดียวไม่เป็นไร 
 
เหมือ
A 
นเคย
 
ฉันก็สุขใจ..
 

 
สุขเส
G 
มอ 
 
ไม่ต้องเจอทุก
D 
ข์ใด
 
สุขในใ
G 
จ 
 
ไม่ต้องเจอ
D 
ผู้คน
 
อยู่กับค
G 
วามสบายใจ
 
อยู่คนเ
E7 
ดียวไม่เป็นไร 
 
เหมือนเ
A 
คย
 
ฉันก็สุขใจ..
 

INSTRU | D | D |

 
สุขเส
G 
มอ 
 
ไม่ต้องเจอทุก
D 
ข์ใด
 
สุขในใ
G 
จ 
 
ไม่ต้องเจอ
D 
ผู้คน
 
อยู่กับค
G 
วามสบายใจ
 
อยู่คนเ
E7 
ดียวไม่เป็นไร 
 
เหมือ
A 
นเคย

 
สุขเส
G 
มอ 
 
ไม่ต้องเจอทุก
D 
ข์ใด
 
สุขในใ
G 
จ 
 
ไม่ต้องเจอ
D 
ผู้คน
 
อยู่กับค
G 
วามสบายใจ
 
อยู่คนเ
E7 
ดียวไม่เป็นไร 
 
เหมือ
A 
นเคย
 
ฉันก็สุขใจ..
 

OUTRO | D | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites