INTRO | C | Em | F | G |

 
C 
สือกไปจริงจังกับคนที่เขาบ่ได้ฮัก
 
มันกะ
Em 
เจ็บท่อนั้นแล็ว
 
F 
สือกไปฮักคนที่เขามีแฟนแล้ว
 
มันแฮงเ
G 
จ็บกว่าเก่า

 
C 
สือกบ่ทำใจกะย้อนว่าฮักแฮงหลาย
 
กะเลยต้อง
Em 
ไห้เจ็บอยู่บ่เซา
Dm 
เสือกเป็นคนขี้ดื้ออยากได้แฟนเขา
 
ย้อนมันเ
G 
ซาบ่ได้

 
กะ
F 
ฮู้โตเจ้าของอยู่
 
ว่าควรสิ
Em 
ถ่ายืนรออยู่หม่องใด๋
 
จั่งใ
F 
ด๋ก็เสือกแล้วก็อยากสิเสือกต่อไป
 
ห่าสุดท้
G 
าย.. 
 
เจ้าฮักกัน

C 
  เสือกฮู้ว่าเข
Em 
าบ่ฮัก
Am 
เจ้า
 
  เฮ็ดใ
G 
ห้เจ้ามี
F 
น้ำตา 
 
แต่
Dm 
เจ้าเสือกฮักเ
G 
ขา
C 
  เสือกเป็นฮี
Em 
โร่ไปส่อย
Am 
เจ้า
 
  และ
G 
วันที่เขาเซา
F 
ฮักเจ้า 
 
 
Em 
 
  ดี
Dm 
กันกลับมาคือเ
G 
ก่า 
 
เฮาเสือกเป็นเนาะค
C 
นซั่ว 
 
 
G 

 
C 
สือกไปจริงจังกับคนที่เขาบ่ได้แคร์
 
มันกะ
Em 
เจ็บท่อนั้นตั๋ว
 
F 
สือกเป็นคนบ่ดีอยากเป็นคนซั่ว
 
ย้อนยัง
G 
ฮักบ่เซา

 
C 
สือกบ่ทำใจกะเสือกสิฮักต่อไป
 
กะเลยต้องไ
Em 
ห้เจ็บอยู่หม่องเก่า
 
F 
สือกเป็นคนขี้ดื้ออยากได้แฟนเขา
 
ย้อนยังเ
G 
ซาบ่ได้

 
กะ
F 
ฮู้โตเจ้าของอยู่
 
ว่าควรสิ
Em 
ถ่ายืนรออยู่หม่องใด๋
 
จั่งใ
F 
ด๋ก็เสือกแล้วก็อยากสิเสือกต่อไป
 
ห่าสุดท้
G 
าย.. 
 
เจ้าฮักกัน

C 
  เสือกฮู้ว่าเข
Em 
าบ่ฮัก
Am 
เจ้า
 
  เฮ็ดใ
G 
ห้เจ้ามี
F 
น้ำตา 
 
แต่
Dm 
เจ้าเสือกฮักเ
G 
ขา
C 
  เสือกเป็นฮี
Em 
โร่ไปส่อย
Am 
เจ้า
 
  และ
G 
วันที่เขาเซา
F 
ฮักเจ้า 
 
 
Em 
 
  ดี
Dm 
กันกะกลับมาคือเ
G 
ก่า 
 
เฮาเสือกเป็นเนาะค
C 
นซั่ว 
 
 
G 

INSTRU | C Em | Am G | F | Dm G |
INSTRU | C Em | Am G | F Em | Dm G |

C 
  เสือกฮู้ว่าเข
Em 
าบ่ฮัก
Am 
เจ้า
 
  เฮ็ดใ
G 
ห้เจ้ามี
F 
น้ำตา 
 
แต่
Dm 
เจ้าเสือกฮักเ
G 
ขา
C 
  เสือกเป็นฮี
Em 
โร่ไปส่อย
Am 
เจ้า
 
  และ
G 
วันที่เขาเซา
F 
ฮักเจ้า 
 
 
Em 
 
  ดี
Dm 
กันกะกลับมาคือเ
G 
ก่า 
 
เฮาเสือกเป็นเนาะค
C 
นซั่ว

 
ผิด
F 
กันกะกลับมาคือเ
G 
ก่า..
 
เฮาเสือกเป็นเน
C 
าะคนเจ็บ 
 
 
F 
 
G 
 
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites