ดอกไม้ BlacksheepRR


Capo #3
INTRO | G D | Em D |
INTRO | C Bm | C D |
INTRO | G D | Em D |
INTRO | C Bm | Am D |

 
   
ฉันไม่เคยเข้มแข็
ง 
 
ฉันอ่อนแอ
Em 
จะตาย.. 
 
 
 
   แค่ที่ผ่านม
าฉันไม่แส
Bm 
ดงให้เธอเห็
น.. 
 
 
 
   
ฉันไม่ใช่ก้อนหิ
น 
 
ฉันบอบบา
Em 
งจะตาย.. 
 
 
 
   หัวใจ
ฉันไม่ต่างอะไ
Bm 
รจากดอก
Am 
ไม้.. 
 
 

 
แต่เธ
อไม่เค
ยระวั
Em 
ง..เธอทำมันอยู่
ซ้ำๆ 
 
 
 
ทำให้ด
Bm 
อกไม้มัน
มีรอยถล
อก
 
ไม่เค
ยมีใครอย
ากดูแ
Em 
ล..ฉันเหมือนเป็
นทางผ่
าน.. 
 
 
Bm 
 
ถูกทิ้
Am 
งไว้ตรงริมทา
งเช่นเคย

 
ทำไมคว
ามรัก..
.. 
 
ถึงอยู่กับฉันไม่ได้
Em 
นาน.. 
 
 
 
เป็นเช่นดอ
กไม้…
Bm 
 
ถูกโยนทิ้งไว้ข้า
งทาง.. 
 
 
 
ไม่มีใค
รสน 
 
ไม่มีใค
รเห็น 
 
ไม่มีใค
Em 
รรักที่ตัวฉั
นเป็น
 
เป็นเช่นดอ
A7 
กไม้ริมถนน 
 
ต้องทนเปี
Am 
ยกฝนเพื่อให้โต
เอง

 
ก็แค่เพีย
งอยากจะรักใครสักค
นก็เท่านั้น
 
คนที่ไม่
Em 
ทิ้งให้ฉัน..ต้องเดิน
เพียงลำพัง
 
เก็บหัวใจ
ที่ช้ำๆ 
 
จากค
Bm 
นที่พังๆ
 
มันจะมีค่า
แค่ไหน 
 
ฉันเองก็ไม่
รู้เหมือนกัน

 
อยากจะเขี
ยนเรื่องราวมากมายกับใครสักค
 
อยากจะมีเพื่อนนั่ง
Em 
รถ
 
ฉันเบื่อเวลาต้องเศร้ากับฝ
 
ความเหงาของฉันตะโก
น หัวใจที่มัน Alo
Bm 
ne
 
ขอสักคนที่คาสา
Am 
ยอยู่..ใน My Telepho
ne

 
ไม่อยากมีควา
มเหงาให้มันกลายเป็น 
 
Lo
go
 
เบื่อความเดียวดา
Em 
ยบนเส้นทางเดิน 
 
So
lo
 
เรื่องรักใช้ฉัน Lo
ser 
 
แพ้ตั้งแต่ยังไม่
Bm 
เริ่ม
 
ขอเพียงสักคงที่รั
ก..ได้เท่ากับที่ฉันรัก
เธอ

 
มันจะมี
..จริงไห
ม 
 
คนที่ตาม
Em 
หาเหมือนกั
 
หรือว่ามันไม่เคยมี
อยู่.. 
 
 
Bm 
 
หรือว่าเธอไม่เคยจะมี
Am 
จริง.. 
 
 

 
ทำไมคว
ามรัก..
.. 
 
ถึงอยู่กับฉันไม่ได้
Em 
นาน.. 
 
 
 
เป็นเช่นดอ
กไม้..
Bm 
.. 
 
ถูกโยนทิ้งไว้ข้า
งทาง.. 
 
 
 
ไม่มีใค
รสน 
 
ไม่มีใค
รเห็น 
 
ไม่มีใค
Em 
รรักที่ตัว
ฉันเป็น
 
เป็นเช่นดอ
A7 
กไม้ริมถนน 
 
ต้องทนเปี
Am 
ยกฝนเพื่อให้โต
เอง

 
   
ฉันไม่เคยเข้มแข็
ง 
 
ฉันอ่อนแอ
Em 
จะตาย.. 
 
 
 
   แค่ที่ผ่านม
าฉันไม่แส
Bm 
ดงให้เธอเห็
น.. 
 
 
 
   
ฉันไม่ใช่ก้อนหิ
น 
 
ฉันบอบบา
Em 
งจะตาย.. 
 
 
 
   หัวใจ
A7 
ฉันไม่ต่างอะไ
 
รจากดอก
 
ไม้..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites