Me Blackbeans


Tune to Eb
INTRO | A | D E | A | D E |

 
มีเพียงแค่
A 
ลมที่พัดผ่านมา
 
ในแวว
D 
ตาของเธอทุกข์ใ
E 
 
เป็นเพียงอา
A 
รมณ์ของความเสียใจ 
 
ชั่วค
D 
ราว
E 

 
เพียงแค่
A 
ฝนที่ตกโปรยปราย
 
ในเมื่อหัวใ
D 
จของเธอว่างเป
E 
ล่า
 
ลองกุมมือ
A 
ฉันก่อน 
 
ฉันจะกอดเธอไ
D 
ว้
E 

 
ไม่เป็
F#m 
นไร 
 
ถ้า
D 
รักของเธอ 
 
 
A 
ทำให้เจ็บ
E 
ช้ำ
 
ไม่เป็
F#m 
นไร 
 
ถ้า
D 
รักของเธอ 
 
 
A 
ทำให้ผิดห
E 
วัง
 
ปล่อยมัน
F#m 
ไปเถอะเ
D 
รื่องที่เธอ 
 
 
A 
ทำให้เจ็บ
E 
ซ้ำๆ
 
กอดมัน
F#m 
ไว้นะใ
D 
จช้ำๆ 
 
ที่เ
A 
ธอไม่ต้องก
E 
าร

 
ลองเ
A 
ช็ดน้ำตา 
 
แล้วม
D 
องขึ้นมา
 
เธอจะเ
E 
ห็นว่ามีความห
A 
มาย
E/G# 
ภาพที่ส
F#m 
ร้างขึ้นมา 
 
เป็นภ
D 
าพลวงตา
 
ในจินตนาก
E 
ารของเธอทั้ง
A 
นั้น
E/G# 
ลองเ
A 
ช็ดน้ำตา 
 
แล้วม
D 
องที่ฉัน
 
เธอจะเ
E 
ห็นว่ามีรอย
A 
ยิ้ม
E/G# 
ที่จริง
F#m 
ใจ 
 
รักเธอกว่าใ
D 
คร
 
ไม่แปรเปลี่ยนไ
E 
ปนานเท่านาน
 
โอบกอดเธอด้วย
A 
หัวใจ 
 
 
E/G# 
 
F#m 
D 
จะกอดเธอไม่ไ
E 
ปไหน

INSTRU | A E/G# | F#m D E |

D 
  เป็นบทก
E 
วีที่ใช้ปลอบเ
A 
ธอ
E/G# 
ยามทุก
F#m 
ข์ใจ
D 
  พันธนาก
E 
ารทิ้งไว้ตรง
A 
นี้
D 
  สิ่งที่เห
E 
ลือในใจ 
 
หาก
A 
มัน
E/G# 
ทร
F#m 
มาน
D 
  ก็ไม่เป็นไร 
 
ฉันอยู่ตรง
E 
นี้ ฉันจะอยู่ข้างๆ เธอเอง
 

INSTRU | A D | E A E/G# |
INSTRU | F#m D | E A E/G# |
INSTRU | A D | E A E/G# |
INSTRU | F#m D | E A |

 
ไม่เป็
F#m 
นไร 
 
ถ้า
D 
รักของเธอ 
 
 
A 
ทำให้เจ็บ
E 
ช้ำ
 
ไม่เป็
F#m 
นไร 
 
ถ้า
D 
รักของเธอ 
 
 
A 
ทำให้ผิดห
E 
วัง
 
ปล่อยมัน
F#m 
ไปเถอะเ
D 
รื่องที่เธอ 
 
 
A 
ทำให้เจ็บ
E 
ซ้ำๆ
 
กอดมัน
F#m 
ไว้นะใ
D 
จช้ำๆ 
 
ที่เ
A 
ธอไม่ต้องก
E 
าร

 
ลองเ
A 
ช็ดน้ำตา 
 
แล้วม
D 
องขึ้นมา
 
เธอจะเ
E 
ห็นว่ามีความห
A 
มาย
E/G# 
ภาพที่ส
F#m 
ร้างขึ้นมา 
 
เป็นภ
D 
าพลวงตา
 
ในจินตนาก
E 
ารของเธอทั้ง
A 
นั้น
E/G# 
ลองเ
A 
ช็ดน้ำตา 
 
แล้วม
D 
องที่ฉัน
 
เธอจะเ
E 
ห็นว่ามีรอย
A 
ยิ้ม
E/G# 
ที่จริง
F#m 
ใจ 
 
รักเธอกว่าใ
D 
คร
 
ไม่แปรเปลี่ยนไ
E 
ปนานเท่านาน
 
โอบกอดเธอด้วย
A 
หัวใจ 
 
 
D 
 
E 
A 
จะกอดเธอไม่ไปไหน..

OUTRO | F#m D | E A E/G# |
OUTRO | A D | E A E/G# |
OUTRO | F#m D | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites