ขอแค่ชีวิตใหม่ ขนมจีน กุลมาศ


INTRO | Em | Am Bm | ( 4 Times )

 
โช
Em 
คชะตา..ใยถึงช่าง
Am 
เย็นชาเกิน
Bm 
ไปเกินใจอด
Em 
ทน
 
ใยถึงแกล้
Am 
งจงใจทำลาย
Bm 
ให้ล้มให้แพ้
Em 
กี่หน
 
ไม่ให้หลุ
ดพ้นไป

 
ทุ
Em 
กข์กระหน่ำ..
 
ให้ต้องย่ำ
Am 
บนทางที่โรย
Bm 
ด้วยความโหดร้
Em 
าย
 
ทำได้แค่
Am 
ประคองตัวเอง
Bm 
ให้เดินต่อไหว
Em 
 
ฝ่าฟันไป
..ให้ถึ
งวันนั้

 
เมื่อมรสุ
มโรยแรงโรยร
าท้องฟ้าสดใ
Em 
 
เมื่อคืนที่มื
ดมนเลยผ่านไ
ปอย่างใจต้อง
การ
 
อแค่เช้าของวัน
Em 
ใหม่ 
 
ที่
ไขว่คว้ามาเนิ่น
นาน
 
ให้ปิ
Am 
ดฉากความร้าว
Bm 
รานได้เสีย
Em 
ที

INSTRU | Am Bm | Em | C D |

 
ถ้
Em 
าเป็นกรรม..
 
ถ้าหากฉันทำ
Am 
ความเลวใด ๆ  
Bm 
ในชาติก่อนนี้
Em 
 
ก็อยากให้กา
Am 
รทนทรมา
Bm 
นยาวนานที่
Em 
มี
 
ได้เพียงพ
อชดใช้
สิ่งนั้

 
เมื่อมรสุ
มโรยแรงโรยร
าท้องฟ้าสดใ
Em 
 
เมื่อคืนที่มื
ดมนเลยผ่านไ
ปอย่างใจต้อง
การ
 
อแค่เช้าของวัน
Em 
ใหม่ 
 
ที่
ไขว่คว้ามาเนิ่น
นาน
 
ให้ปิ
Am 
ดฉากความร้าว
Bm 
รานได้เสีย
Em 
ที

INSTRU | C D | Em | C D | Em |
INSTRU | C D | G B | Em D | C | D |

 
เมื่อมรสุ
มโรยแรงโรยร
าท้องฟ้าสดใ
Em 
 
เมื่อคืนที่มื
ดมนเลยผ่านไ
ปอย่างใจต้อง
การ
 
อแค่เช้าของวัน
Em 
ใหม่ 
 
ที่
ไขว่คว้ามาเนิ่น
นาน
 
ให้ปิ
Am 
ดฉากความร้าว
Bm 
รานได้เสีย
Em 
ที

 
เมื่อมรสุม
โรยแรงโรยรา
ท้องฟ้าสดใ
Em 
 
เมื่อคืนที่มื
ดมนเลยผ่านไป
อย่างใจต้องกา
 
อแค่เช้าของวัน
Em 
ใหม่ 
 
ที่
ไขว่คว้ามาเนิ่น
นาน
 
ให้ปิ
Am 
ดฉากความร้าว
Bm 
รานให้ฉั
Em 

 
เมื่อมรสุม
โรยแรงโรยรา
ท้องฟ้าสดใ
Em 
 
เมื่อคืนที่มืด
มนเลยผ่านไป
อย่างใจต้องกา
 
อแค่มีชีวิตให
Em 
ม่ 
 
ที่ไขว่
คว้ามาเนิ่นน
าน
 
ข้ามผ่า
Am 
นความทรมา
Bm 
นจากนี้จนตา
Em 
ย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites