ไม่หล่อแหลงยาก บี สาคู พาราฮัท


 
ไม่หล่อหมด
Ab 
สิทธิ์ 
 
แค่คิด
Bb 
ก็รู้
 
ไม่รวยกะ
Gm 
รู่ว่าสู้เค้าไม่
Cm 
ติด
 
รักไห้ตาย
Ab 
พรือก็คงเหม็ด
Bb 
สิทธิ์
 
จีบน้องติด
Eb 
ยาก

INSTRU | Cm | Ab | Bb | G |

 
ไม่
Cm 
หล่อแล้วมันแหลงยาก
 
แหลงมากให้
Gm 
ตายก็ไม่ได้แดก
 
รัก
Ab 
แท้ก็แค่รักแ
Bb 
กลบ 
 
แสบจริงวั
Eb 
นนี้

 
หน้าตาไม่
Ab 
ดีหม้ายมีโ
Bb 
อกาส
 
หุ่นเหมือน
Gm 
ขี้ยา 
 
หน้าตาเหมือน
Cm 
โจร
 
น้อง
Ab 
ว่าไม่ผ่านไม่โ
Bb 
ดน 
 
ไม่เ
Eb 
ข้าค้าว

 
ถ้าใจ
Fm 
กว้างเหมือนกับเล
 
คงหม้ายไ
Cm 
ด้เยน้องเททุ่ม
 
ถึงอด
Ab 
กินลูกดุม 
 
ถึงรักไห้ตาย
 
แต่ก็ได้ตายเ
Bb 
ปล่า

 
ไม่หล่อหมด
Ab 
สิทธิ์ 
 
แค่คิด
Bb 
ก็รู้
 
ไม่รวยกะ
Gm 
รู่ว่าสู้เค้าไม่
Cm 
ติด
 
รักไห้ตาย
Ab 
พรือก็คงเหม็ด
Bb 
สิทธิ์
 
จีบน้องติด
Eb 
ยาก

 
ไม่หล่อแต่
Ab 
รวยก็คงช่วย
Bb 
ได้
 
ถ้าหล่อแล้ว
Gm 
ง่าย 
 
ใม่นานได้
Cm 
เสียว
 
แต่หน้าอย่าง
Ab 
เรา 
 
น้องม่อยากข้องเ
Bb 
กี่ยว
 
เธอคงหม้ายส
Eb 
นใจ

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Eb |

 
ถ้าใจ
Fm 
กว้างเหมือนกับเล
 
คงหม้ายไ
Cm 
ด้เยน้องเททุ่ม
 
ถึงอด
Ab 
กินลูกดุม 
 
ถึงรักไห้ตาย
 
แต่ก็ได้ตายเ
Bb 
ปล่า

 
ไม่หล่อหมด
Ab 
สิทธิ์ 
 
แค่คิด
Bb 
ก็รู้
 
ไม่รวยกะ
Gm 
รู่ว่าสู้เค้าไม่
Cm 
ติด
 
รักไห้ตาย
Ab 
พรือก็คงหมด
Bb 
สิทธิ์
 
จีบน้องติด
Eb 
ยาก

 
ไม่หล่อแต่
Ab 
รวยก็คงช่วย
Bb 
ได้
 
ถ้าหล่อแล้ว
Gm 
ง่าย 
 
ใม่นานได้
Cm 
เสียว
 
แต่หน้าอย่าง
Ab 
เรา 
 
น้องม่อยากข้องเ
Bb 
กี่ยว
 
เธอคงหม้า
Eb 
ยสนใจ

 
ว่าไม่หล่อหมด
Ab 
สิทธิ์ 
 
แค่คิด
Bb 
ก็รู้
 
ไม่รวยกะ
Gm 
รู่ว่าสู้เค้าไม่
Cm 
ติด
 
รักไห้ตาย
Ab 
พรือก็คงหมด
Bb 
สิทธิ์
 
จีบน้องติด
Eb 
ยาก

 
ไม่หล่อแต่
Ab 
รวยก็คงช่วย
Bb 
ได้
 
ถ้าหล่อแล้ว
Gm 
ง่าย 
 
ใม่นานได้
Cm 
เสียว
 
แต่หน้าอย่าง
Ab 
เรา 
 
น้องไม่อยากข้องเ
Bb 
กี่ยว
 
น้องคงหม้ายส
Eb 
นใจ

 
แต่หน้าอย่าง
Ab 
เรา 
 
น้องไม่อยากข้องเ
Bb 
กี่ยว
 
น้องคงหม้ายส
Eb 
นใจ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites