บ่มีคำว่าตลอดไป ปอ วงนิยม


 
บ่มีคำว่าตลอดไ
F 
 
แต่
G 
มีคนเสียใจ
Em 
เจ็บไปต
Am 
ลอด
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
กอด 
 
มื้อ
G 
นี้มาทิ้งเฮ
C 
าไป
C7 
บ่มีมื้อนั้นอีกแ
F 
ล้ว 
 
กับ
G 
ฮักสองเฮา
 
ที่เคย
Em 
เว้าจาว่า 
 
สิบ่ไ
Am 
ปไส
Dm 
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
G 
 
มันบ่มีอยู่จริง..
 

C 
จำคำเว้าของเฮาได้บ่ 
 
สัญ
G 
ญาที่เคยให้กัน
 
ว่าสิบ่
F 
ถิ่มบ่เปลี่ยนแปร
Fm 
ผัน 
 
บ่เฮ็ดให้เสี
C 
ยใจ
 
แต่เว
Am 
ลาผ่านไปบ่ดน 
 
หัวใจเ
G 
จ้าก็เริ่มเปลี่ยนไป
 
เจ้า
Dm 
ลืมสัญญาที่ใ
G 
ห้ไว้ 
 
แล้
C 
วแม่นบ่

 
สัญ
Dm 
ญาบ่เป็นสัญญา 
 
เบิด
Em 
ค่ากะทิ้งน้อ
Am 
งไป
 
หลอก
Dm 
กันว่าฮักแฮง 
 
ตั๋วให้ฮักจนเบิดใจ
 
สุดท้
C 
ายกะถิ่มน้องให้เจ็บช้ำ

 
เจ้า
Dm 
ลืมทุกความเป็นเฮา
 
เจ้าเอาฮักเ
Em 
ฮาให้เขาเหยีย
Am 
บย่ำ
 
ตลอดไ
Dm 
ปของสอง
Em 
เฮา
F 
นั้นบ่มีอ
G 
ยู่จริง

 
บ่มีคำว่าตลอดไ
F 
 
แต่
G 
มีคนเสียใจ
Em 
เจ็บไปต
Am 
ลอด
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
กอด 
 
มื้อ
G 
นี้มาทิ้งเฮ
C 
าไป
C7 
บ่มีมื้อนั้นอีกแ
F 
ล้ว 
 
กับ
G 
ฮักสองเฮา
 
ที่เคย
Em 
เว้าจาว่าสิบ่ไ
Am 
ปไส
Dm 
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
G 
 
มันบ่มีอยู่จ
C 
ริง..

INSTRU | F | C | Dm G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | Dm F | G |

 
สัญ
Dm 
ญาบ่เป็นสัญญา 
 
เบิด
Em 
ค่ากะทิ้งน้อ
Am 
งไป
 
หลอก
Dm 
กันว่าฮักแฮง 
 
ตั๋วให้ฮักจนเบิดใจ
 
สุดท้
C 
ายกะถิ่มน้องให้เจ็บช้ำ

 
เจ้า
Dm 
ลืมทุกความเป็นเฮา
 
เจ้าเอาฮักเ
Em 
ฮาให้เขาเหยีย
Am 
บย่ำ
 
ตลอดไ
Dm 
ปของสอง
Em 
เฮา
F 
นั้นบ่มีอ
G 
ยู่จริง

 
บ่มีคำว่าตลอดไ
F 
 
แต่
G 
มีคนเสียใจ
Em 
เจ็บไปต
Am 
ลอด
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
กอด 
 
มื้อ
G 
นี้มาทิ้งเฮ
C 
าไป
C7 
บ่มีมื้อนั้นอีกแ
F 
ล้ว 
 
กับ
G 
ฮักสองเฮา
 
ที่เคย
Em 
เว้าจาว่า 
 
สิบ่ไ
Am 
ปไส
Dm 
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
G 

 
บ่มีคำว่าตลอดไ
F 
 
แต่
G 
มีคนเสียใจ
Em 
เจ็บไปต
Am 
ลอด
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
กอด 
 
มื้อ
G 
นี้มาทิ้งเฮ
C 
าไป
C7 
บ่มีมื้อนั้นอีกแ
F 
ล้ว 
 
กับ
G 
ฮักสองเฮา
 
ที่เคย
Em 
เว้าจาว่า 
 
สิบ่ไ
Am 
ปไส
Dm 
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
G 
 
มันบ่มีอยู่จ
C 
ริง..