INTRO | F | C | Dm | Am |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |
INTRO | F | C | Dm | Am |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |

F 
เรื่องความรักไม่ใช่เ
C 
รื่องพันนี้
Dm 
พูดจาดีทำมา
Am 
เป็นปากหวาน
Bb 
เรื่องแบบนั้นเธอไ
Am 
ม่ต้องการ
 
แต่
Gm 
มือไม้เธอนะเห
C 
รอ

F 
จับตรงโน้น 
 
แล้วมา
C 
จับตรงนี้
Dm 
ปากเธอดี 
 
แต่ว่าใ
Am 
จเธอร้าย
Bb 
ฟังไม่ทัน 
 
ว่าเธอ
Am 
พูดอะไร
 
แต่
Gm 
เป็นของเธอไปแ
C 
ล้ว

F 
รู้ว่าเธอหลอกก็ย
C 
อมให้เธอหลอก
 
เพราะว่า
Dm 
ฉันรักเธอกว่าใ
Am 
คร
F 
รู้ว่ามันเจ็บ 
 
ก็ย
C 
อมที่จะเจ็บ
 
เพราะว่า
Dm 
ฉันรักเธอหม
Am 
ดใจ

F 
รู้ว่ามันผิด 
 
ก็ย
C 
อมที่จะผิด
 
แต่ว่า
Dm 
ฉันไม่คิดนอ
Am 
กใจ
 
เพราะค
Bb 
ารม 
 
เธอ
Am 
ช่างคมคาย
 
ไป
Gm 
หลงเชื่อคนใจร้
C 
าย

F 
เธอมีฉันแล้วก็
C 
ยังมีใคร
Dm 
ปากกับใจเธอนั้นไ
Am 
ม่ตรงกัน
 
ผ่าน
Bb 
มากี่คน 
 
เธอคงไ
Am 
ม่ได้จำ
Gm 
กลัวว่าใจเธอร้
C 
าย

INSTRU | F | C | Dm | Am |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |

F 
รู้ว่าเธอหลอกก็ย
C 
อมให้เธอหลอก
 
เพราะว่า
Dm 
ฉันรักเธอกว่าใ
Am 
คร
F 
รู้ว่ามันเจ็บ 
 
ก็ย
C 
อมที่จะเจ็บ
 
เพราะว่า
Dm 
ฉันรักเธอหม
Am 
ดใจ

F 
รู้ว่ามันผิด 
 
ก็ย
C 
อมที่จะผิด
 
แต่ว่า
Dm 
ฉันไม่คิดนอ
Am 
กใจ
 
เพราะค
Bb 
ารม 
 
เธอ
Am 
ช่างคมคาย
 
ไป
Gm 
หลงเชื่อคนใจร้
C 
าย

OUTRO | F | C | Dm | Am | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites