INTRO | G A | F#m Bm | Em G | A |

 
เบื้องห
D 
ลังหน้าตาเธอเฉ
A 
ยชาใครจ
Bm 
ะรู้
 
ตอน
G 
นี้น้ำตามันไห
A 
ลอยู่ใค
D 
รจะเห็น
D7 
 
คนอย่าง
G 
กูก็เสียใ
A 
จ 
 
 
F#m 
กูก็ร้องไห้
Bm 
เป็น
 
เเต่เก็บเอาไ
Em 
ว้ 
 
กลั้นเอาไ
G 
ว้เหมือนคนเฉ
A 
ยชา

 
อยากให้
D 
รู้เอาไว้ถ้ากูไม่
A/C# 
รักกูไม่ทนขนา
Bm 
ดนี้
 
ยอมเป็นค
G 
วายเชื่องๆที่
A 
ดีให้เธอไ
D 
ว้จูง
D7 
 
เสือกโ
G 
ง่ 
 
ที่ไป
A 
รัก 
 
เสือกไป
F#m 
เล่นของ
Bm 
สูง
 
ต้องยอมให้เธ
Em 
อจูง 
 
เพื่อเเ
G 
ลกกับมีเธ
A 
อไว้

 
ฉันรู้ตัว
G 
ดีว่าเธอไม่เคยจะ
A 
รัก
 
ว่าเธอไม่เคยจะ
F#m 
เห็นว่าฉันมีหั
Bm 
วใจ
 
เป็นควายที่เ
G 
ธอเลี้ยงไว้ใช้ง
A 
าน
 
เธอเ
D 
ลี้ยงมันด้วยคำว่า
D7 
รัก
 
เเค่พูดลอ
G 
ยๆมันก็เก็บไปคิ
A 
ดเอง
 
ยังหลอกตัว
F#m 
เองว่าเค้านั้นคิดจริ
Bm 
งจัง
 
โชว์ว่าโง่อย่าง
G 
นั้น
 
เเต่ในใ
Em 
จน้ำตามันไ
A 
หลหลั่ง 
 
พังยับเ
D 
ยิน

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
อยากให้
D 
รู้เอาไว้ถ้ากูไม่
A/C# 
รักกูไม่ทนขนา
Bm 
ดนี้
 
ยอมเป็นค
G 
วายเชื่องๆที่
A 
ดีให้เธอไ
D 
ว้จูง
D7 
 
เสือกโ
G 
ง่ 
 
ที่ไป
A 
รัก 
 
เสือกไป
F#m 
เล่นของ
Bm 
สูง
 
ต้องยอมให้เธ
Em 
อจูง 
 
เพื่อเเ
G 
ลกกับมีเธ
A 
อไว้

 
ฉันรู้ตัว
G 
ดีว่าเธอไม่เคยจะ
A 
รัก
 
ว่าเธอไม่เคยจะ
F#m 
เห็นว่าฉันมีหั
Bm 
วใจ
 
เป็นควายที่เ
G 
ธอเลี้ยงไว้ใช้ง
A 
าน
 
เธอเ
D 
ลี้ยงมันด้วยคำว่า
D7 
รัก
 
เเค่พูดลอ
G 
ยๆมันก็เก็บไปคิ
A 
ดเอง
 
ยังหลอกตัว
F#m 
เองว่าเค้านั้นคิดจริ
Bm 
งจัง
 
โชว์ว่าโง่อย่าง
G 
นั้น
 
เเต่ในใ
Em 
จน้ำตามันไ
A 
หลหลั่ง 
 
พังยับเ
D 
ยิน

 
ฉันรู้ตัว
G 
ดีว่าเธอไม่เคยจะ
A 
รัก
 
ว่าเธอไม่เคยจะ
F#m 
เห็นว่าฉันมีหั
Bm 
วใจ
 
เป็นควายที่เ
G 
ธอเลี้ยงไว้ใช้ง
A 
าน
 
เธอเ
D 
ลี้ยงมันด้วยคำว่า
D7 
รัก
 
เเค่พูดลอ
G 
ยๆมันก็เก็บไปคิ
A 
ดเอง
 
ยังหลอกตัว
F#m 
เองว่าเค้านั้นคิดจริ
Bm 
งจัง
 
โชว์ว่าโง่อย่าง
G 
นั้น
 
เเต่ในใ
Em 
จน้ำตามันไ
A 
หลหลั่ง 
 
พังยับเ
D 
ยิน

 
เเต่ในใ
Em 
จน้ำตามันไห
A 
ลหลั่ง..พังยั
D 
บเยิน..

OUTRO | D A | Bm | G A | D | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites