รักที่
C 
ดี 
 
คือกลับมารักตัว
Bm 
เอง
 
กลั
Bbm 
บมายิ้มใ
Am 
ห้เก่ง 
 
แล้วก
D 
อดตัวเองให้ไ
G 
ด้
 
แม้จะผ่า
C 
นเรื่องราวที่มันไ
D 
ม่ดี
 
แต่วัน
Bm 
นี้เราก็ยังหา
Em 
ยใจ
 
ใครจะ
Am 
ทิ้งเราไป 
 
ก็ช่า
Cm 
งหัวมันปะ
D 
ไร
 
แต่เราต้องรัก ตัวเ
G 
องให้เป็น
 

INSTRU | C | Bm Bbm | Am D | G |

 
หากมีเ
G 
ขาแล้วทำให้เราต้อ
C 
งเจ็บ
 
ควรพอได้หรื
G 
อยัง 
 
จะทนอยู่เพื่ออะ
C 
ไร
 
ไม่มีเ
G 
ค้าอยู่คนเดียวก็ไ
C 
ม่ถึงตาย
 
เชื่อ
Am 
เถอะว่าผ่านมันไ
D 
ปได้แต่คงต้องใ
G 
ช้เวลา

 
อาจจ
Am 
ะมีเหงาบ้างในบา
D 
งที
 
อาจจะ
G 
มีร้องบ้างในบา
C 
งเวลา
 
แต่ก็ผ่า
Am 
นมันมา 
 
จน
D 
ถึงวัน
G 
นี้
 
อาจมี
Am 
ท้ออาจมีล้มบ้
D 
าง
 
แต่มันก็
Bm 
คือเรื่องราว
Em 
ที่ดี
 
ให้วัน
Am 
นี้ฉันได้บ
C 
อกรักตัวเอ
D 
งดังๆ

 
รักที่
C 
ดี 
 
คือกลับมารักตัว
Bm 
เอง
 
กลั
Bbm 
บมายิ้มใ
Am 
ห้เก่ง 
 
แล้วก
D 
อดตัวเองให้ไ
G 
ด้
 
แม้จะผ่า
C 
นเรื่องราวที่มันไ
D 
ม่ดี
 
แต่วัน
Bm 
นี้เราก็ยังหา
Em 
ยใจ
 
ใครจะ
Am 
ทิ้งเราไป 
 
ก็ช่า
C 
งหัวมันปะ
D 
ไร
 
แต่เราต้องรักตัวเองให้เป็น
 

INSTRU | C | Bm Bbm | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | F | Esus4 E |

 
อาจจะ
Bm 
มีเหงาบ้างในบา
E 
งที
 
อาจจะ
A 
มีร้องบ้างในบา
D 
งเวลา
 
แต่ก็ผ่า
Bm 
นมันมา 
 
จน
E 
ถึงวั
A 
นนี้
 
อาจมี
Bm 
ท้ออาจมีล้ม
E 
บ้าง
 
แต่มันก็
C#m 
คือเรื่องราว
F#m 
ที่ดี
 
ให้วัน
Bm 
นี้ฉันได้บ
D 
อกรักตัวเอ
E 
งดัง

 
รักที่
D 
ดี 
 
คือกลับมารักตัว
C#m 
เอง
 
กลับ
Cm 
มายิ้มใ
Bm 
ห้เก่ง 
 
แล้วก
E 
อดตัวเองให้ไ
A 
ด้
 
แม้จะผ่า
D 
นเรื่องราวที่มันไ
E 
ม่ดี
 
แต่วัน
C#m 
นี้เราก็ยังหา
F#m 
ยใจ
 
ใครจะ
Bm 
ทิ้งเราไป 
 
 
D 
ทิ้งเราไ
E 

 
รักที่
D 
ดี 
 
คือกลับมารักตัว
C#m 
เอง
 
กลั
Cm 
บมายิ้มใ
Bm 
ห้เก่ง 
 
แล้วก
E 
อดตัวเองให้ไ
A 
ด้
 
แม้จะผ่า
D 
นเรื่องราวที่มันไ
E 
ม่ดี
 
แต่วัน
C#m 
นี้เราก็ยังหา
F#m 
ยใจ
 
ใครจะ
Bm 
ทิ้งเราไป 
 
ก็ช่า
D 
งหัวมันปะไ
E 
 
แต่เราต้องรัก ตัวเองให้เป็น
 

OUTRO| A | C#m Cm | Bm | D E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites