INTRO | Bm A | G D | Bm A | G |

 
คำเว้า คำ
Bm 
จา 
 
คั่นเ
A 
ฮ็ดบ่ได้ 
 
 
F#m 
อ้ายกะอย่า
Bm 
เว้า
 
การกระ
G 
ทำกับคำเ
A 
ว้า 
 
ของ
F#m 
อ้ายมันสวนทา
Bm 
งกัน
 
คำเ
G 
ว้าอ้ายอยู่เทิ
A 
งฟ้า 
 
การกระ
F#m 
ทำหมา ๆ ทั้ง
Bm 
นั้น
 
จักเถื่อแ
G 
ล้วที่น้องไห้
A 
กั้น 
 
เพราะคำสั
D 
ญญา

 
กะบ่ได้
Bm 
ว่า 
 
อิห
A 
ยัง 
 
สิบ
F#m 
ขวางแม่นอ้ายสิไ
Bm 
 
แค่อ
G 
ยากให้อ้ายระ
A 
วังโตไว้
 
ถ้ามื้อใ
F#m 
ด๋อ้ายป่วยขึ้น
Bm 
มา
 
ย่านแต่อ้
G 
ายมีอันเป็
A 
นไป
 
ย่านแต่
F#m 
นอนไหลตายนี่
Bm 
หละ
 
จัก
G 
ว่าไปให้คำสัญ
A 
ญากับไผไ
D 
ว้แหน่

 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา 
 
 
Em 
 
F#m 

INSTRU| G A | F#m Bm | Em A | D Em F#m |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
คำสั
Em 
ญญา 
 
หมากะ
F#m 
เว้าได้
 
คั่นสิสั
Em 
ญญา.
A 
.. 
 
แล้วเฮ็
D 
ดบ่ได้
 
คำสั
Em 
ญญา 
 
คือคำขี้ตั๋วขอ
F#m 
งอ้าย
 
ที่สัญญา
G 
ไว้ 
 
เชื่อถือบ่ได้จั
A 
กอย่าง..
D 

 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา

 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา 
 
 
Em 
 
F#m 

 
พอแล้วบ่เชื่อแล้วคำสั
Em 
ญญา.
A 
ฮือ..
 
สัญญาหม
D 
าบ่แดก..

OUTRO | Bm A | G D | Bm A | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites