ความเจ็บที่เกินจะทน – เสก ผานชื่น


Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G |
INTRO | D | A | Bm | G |

  ไม่มีน้ำ
ตา 
 
ใช่ว่าเราจะไ
Bm 
ม่เจ็บ
 
  ต้องเก็บเอาใ
ว้ความรู้สึก
 
  ข้างใน
ลึกๆ 
 
เกินจะต้านทาน
 
  ก็เจ็บเหมือน
กัน 
 
 
F#m 
  มันทรม
าร
 
  ต้องเก็บอาการใ
Bm 
ว้ให้อยู่
 
  ไม่อยากให้ใคร
รู้กำลังอ่อน
แอ

 
คนคบกันมา
Bm 
นาน
 
ให้ลืมไ
ปคงต้องใช้เว
ลา
 
ก็รักเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
ไม่มีเ
ธอแล้วฉันมันไม่เห
ลือใคร
 
อีกเ
ลย

 
ความเจ็บที่เกินจะ
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
รู้ควรมีชี
วิตเพื่อวันต่อไป

INSTRU | D | A/C# | Bm | G |
INSTRU | D | A/C# | Bm | G |

 
คนคบกันมา
Bm 
นาน
 
ให้ลืมไ
ปคงต้องใช้เว
ลา
 
ก็รักเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
ไม่มีเ
ธอแล้วฉันมันไม่เห
ลือใคร
 
อีกเ
ลย

 
ความเจ็บที่เกินจะ
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
รู้ควรมีชี
วิตเพื่อวันต่อไป..

INSTRU | D | A/C# | Bm | G | D |

 
ความเจ็บที่เกินจะ
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
รู้ควรมีชี
วิตเพื่อวันต่อไ
ป…