INTRO | E | A | E | B |

E 
  ลมพายุฝน 
 
กำลังจะ
A 
ผ่านพ้นไป
E 
  ท้องฟ้าสดใส 
 
กำลังจะก
B 
ลับเข้ามา
E 
  กำลังจะลืม ความช้ำ ลืม
A 
รอยน้ำตา
E 
  เธอก็กลับมา 
 
ถามว่าสะบ
B 
ายดีมั้ย

C#m 
  เกือบลืมไปแ
B 
ล้วว่าเราเคยรู้จัก
A 
  โอ้ว.. 
 
เกือบลืมไปแ
B 
ล้ว 
 
ว่าเคยรัก

 
กลับมาทำไ
E 
ม 
 
ออกไปให้ไ
B 
กล
 
จะกลับมาทำให้
C#m 
ฉันเจ็บช้ำน้ำใจอะไร
A 
อีก
 
อย่ากลับมาเ
E 
ลย 
 
ปล่อยไว้เฉ
B 
ยๆ
 
ไม่ต้องมาสง
C#m 
สารไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเ
A 
ลย

E 
  มันทุกข์ทรมานกว่าฉันจะ
A 
ทำใจได้
E 
  เริ่มจะลืมมันไป ฝันร้าย ที่ผ่
B 
านเข้ามา
E 
  กำลังจะลืม ความรัก ลืมรอ
A 
ยน้ำตา
E 
  เธอก็กลับมา 
 
ถามว่าฉัน
B 
อยู่ได้ไหม

C#m 
  เกือบลืมไปแ
B 
ล้วว่าเราเคยรู้จัก
A 
  โอ้ว.. 
 
เกือบลืมไปแ
B 
ล้ว 
 
ว่าเคยรัก

 
กลับมาทำไ
E 
ม 
 
ออกไปให้ไ
B 
กล
 
จะกลับมาทำให้
C#m 
ฉันเจ็บช้ำน้ำใจ 
 
อะไร
A 
อีก
 
อย่ากลับมาเ
E 
ลย 
 
ปล่อยไว้เฉ
B 
ยๆ
 
ไม่ต้องมาสง
C#m 
สารไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเ
A 
ลย

F#m 
ไม่ได้ต้องการให้เธอกลับมา
 
แม้ว่าฉันจะเจ็บ
C#m 
ช้ำทรมานหัวใจจนทนไม่ไหว
F#m 
แต่มันไม่ได้หมายความว่าฉัน 
 
ยังต้องการ
 
คนอย่างเ
A 
ธอ 
 
มาปลอบ
B 
ใจ 
 
(โว้ว…)

INSTRU | E | B | C#m | A | ( 2 Times )

C#m 
  โอ้ว.. 
 
เกือบลืมไปแ
B 
ล้วว่าเราเคยรู้จัก
A 
  โอ้ว.. 
 
เกือบลืมไปแ
B 
ล้ว 
 
ว่าเคยรัก

 
กลับมาทำไ
E 
ม 
 
ออกไปให้ไ
B 
กล
 
จะกลับมาทำให้
C#m 
ฉันเจ็บช้ำน้ำใจ 
 
อะไร
A 
อีก
 
อย่ากลับมาเ
E 
ลย 
 
ปล่อยไว้เฉ
B 
ยๆ
 
ไม่ต้องมาสง
C#m 
สารไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเ
A 
ลย

 
กลับมาทำไ
E 
ม 
 
ออกไปให้ไ
B 
กล
 
จะกลับมาทำให้
C#m 
ฉันเจ็บช้ำน้ำใจ 
 
อะไร
A 
อีก
 
อย่ากลับมาเ
E 
ลย 
 
ปล่อยไว้เฉ
B 
ยๆ
 
ไม่ต้องมาสง
C#m 
สารไม่ต้องมาทำเป็นห่วง
A 
ฉันเลย

OUTRO | C#m B | A | C#m B | A | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites