INTRO | D | Dmaj7 | G | G |

 
D 
คยรักกัน 
 
เคยหวังดี
 
G 
คยวาดฝันที่มี 
 
ทั้งคืน
 
D 
คยจ้องตา 
 
เคยเข้าใจ
 
G 
คยสัญญาจะไม่เป็นอื่น

D/F# 
ทุกสิ่งที่เกิดใดๆ 
 
สุดท้ายมันต้อง
Em 
พ้นผ่าน
D/F# 
ยิ่งมันเคยดีเท่าไร ยิ่งร้าว ยิ่ง
Gm 
ทรมาน

 
เพราะฉันยังจําและฝังใจว่าเราเ
D 
คยรักกันแทบขาดใจ
 
และฉันยังเก็บเธอไว้ในใจเ
Bm 
สมอ
 
เหมือนเธอ ไม่เคยไ
Am 
ปไหน
 
แต่ฉันต้องยอมและรับความจริงว่าเ
G 
ธอไม่รักกันแล้ว
 
และจะ
F#m 
ไม่มี 
 
 
Bm 
เราจากนี้ 
 
อีกต่
G 
อไป 
 
 
Bb 
 
เรื่องราวล่วงเลยเคยดีแค่ไหน สุดท้า
C 
ยมันก็แค่เคย

INSTRU | D |

 
D 
คยสัมพันธ์ 
 
เคยมั่นคง
 
G 
คยซื่อตรงต่อกัน 
 
มากมาย
 
D 
คยสาบาน 
 
ตราบชีพวาย
 
G 
คยมอบได้ทั้งลมหายใจ

D/F# 
แต่สิ่งที่เกิดใดๆ 
 
สุดท้ายมันต้อง
Em 
พ้นผ่าน
D/F# 
ยิ่งมันเคยดีเท่าไร 
 
ยิ่งร้าวยิ่ง
Gm 
ทรมาน
 
เพราะฉันยังจําและฝังใจว่าเราเ
D 
คยรักกันแทบขาดใจ
 
และฉันยังเก็บเธอไว้ในใจเ
Bm 
สมอ
 
เหมือนเธอ ไม่เคยไ
Am 
ปไหน
 
แต่ฉันต้องยอมและรับความจริงว่าเ
G 
ธอไม่รักกันแล้ว
 
และจะ
F#m 
ไม่มี 
 
 
Bm 
เราจากนี้ 
 
อีกต่
G 
อไป 
 
 
Bb 
 
เรื่องราวล่วงเลยเคยดีแค่ไหน สุดท้า
 
ยมันก็แค่เคย

INSTRU | Bm | E | Bm | E |
INSTRU | Bm | E | G | Gm |

D/F# 
และสิ่งที่เกิดใดใด 
 
สุดท้ายมันต้อง
Em 
พ้นผ่าน
D/F# 
ยิ่งมันเคยดีเท่าไร ยิ่งร้าว ยิ่ง
Gm 
ทรมาน

 
เพราะฉันยังจําและฝังใจว่าเราเ
D 
คยรักกันแทบขาดใจ
 
และฉันยังเก็บเธอไว้ในใจเ
Bm 
สมอ
 
เหมือนเธอ ไม่เคยไ
Am 
ปไหน
 
แต่ฉันต้องยอมและรับความจริงว่าเ
G 
ธอไม่รักกันแล้ว
 
และจะ
F#m 
ไม่มี 
 
 
Bm 
เราจากนี้ 
 
อีกต่
G 
อไป 
 
 
Bb 
 
เรื่องราวล่วงเลยเคยดีแค่ไหน
 
 
วันวานล่วงเลยเคยดีเท่าไ
C 
หร่
 
สุดท้ายมันก็แค่เ
D 
คย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites