INTRO | C | Em | F | F | ( 2 Times )
INTRO | Am | G | F | F |

C 
  ในวันที่เธอ
Em 
ล้มลง 
 
 
Am 
  ในวันที่เธอเสี
G 
ยใจ
F 
  ในวันที่เธอไม่เ
Em 
หลืออะไร
 
  จะ
Dm 
เป็นคนแรกที่ไปเคียงข้า
G 
งเธอ

C 
  ในวันที่เธอเห
Em 
นื่อยล้า 
 
 
Am 
  ในวันที่เธอร้อ
G 
งไห้
 
  จะเ
F 
ป็นคนประคอง 
 
 
Em 
เธอเอาไว้
 
  แบ่ง
Dm 
ปันน้ำใจให้เ
F 
ธอ 
 
มีรอย
G 
ยิ้ม

 
เพราะฉันเคย
F 
อยู่จุดเดียวที่เธ
Em 
ออยู่
 
และฉันรับ
Dm 
รู้ว่า
G 
มันหนักแค่ไ
C 
หน
 
ฉันจะช่วยเ
F 
ธอให้เธอ 
 
 
Em 
หยุดร้อง
Am 
ไห้
 
จะ
Dm 
ขอเป็นกำลังใจให้เ
F 
รา 
 
ได้สู้ไปด้วย
G 
กัน

 
หากวันไหนที่เ
F 
ธอเหนื่อยล้าไม่เ
Em 
หลือใคร
 
ฉันจะเข้าไ
Dm 
ปปลอบ
G 
ใจ 
 
ให้หา
C 
ยดี
 
ไม่ต้องรู้ว่า
F 
ฉันได้อะไรจากจุ
Em 
ดนี้
 
แค่ให้สร้างควา
Dm 
มดีแค่
G 
นี้ 
 
ก็พ
C 
อใจ
 
ไม่ต้องรู้ว่า
F 
ฉันเป็นใครมาจา
Em 
กไหน
 
เทวดาเดิน
Dm 
ดินสร้างบุญด้วยหั
G 
วใจ
 
การให้คือควา
C 
มสุข 
 
 
G 

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G | G |

 
เพราะฉันเคย
F 
อยู่จุดเดียวที่เธ
Em 
ออยู่
 
และฉันรับ
Dm 
รู้ว่า
G 
มันหนักแ
C 
ค่ไหน
 
ฉันจะช่วยเ
F 
ธอให้เธอ 
 
 
Em 
หยุดร้อง
Am 
ไห้
 
จะ
Dm 
ขอเป็นกำลังใจให้เ
F 
รา 
 
ได้สู้ไปด้วย
G 
กัน

 
หากวันไหนที่เ
F 
ธอเหนื่อยล้าไม่เ
Em 
หลือใคร
 
ฉันจะเข้าไ
Dm 
ปปลอบ
G 
ใจ 
 
ให้หา
C 
ยดี
 
ไม่ต้องรู้ว่า
F 
ฉันได้อะไรจากจุ
Em 
ดนี้
 
แค่ได้สร้างควา
Dm 
มดีแค่
G 
นี้ 
 
ก็พ
C 
อใจ
 
ไม่ต้องรู้ว่า
F 
ฉันเป็นใครมาจา
Em 
กไหน
 
เทวดาเดิน
Dm 
ดินสร้างบุญด้วยหั
G 
วใจ..
 
การให้คือความสุข..
 

OUTRO | C | C | F | Fm | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites