INTRO | F#m | D | A | E | ( 2 Times )

 
ในกาละยา
F#m 
มนั้น 
 
นางนาถน้
E 
อยเจ้าตกปรางคำ
D 
จ้ำมากล่าวคำจา 
 
หาท
E 
างเดินย้าย
F#m 
บ่าวพี่ชาย 
 
ก้ำฝ่
E 
ายแฟนเก่า
D 
ได้ยินถ้อยคิดคล้อยนำน้
E 
อยอ่อนใจ

F#m 
อย่าสุไลเฮียมป๋า 
 
ขอห
E 
ลบฮ่มซ้อน
 
D 
ลับมาตายคอนเก่านางยังฮักเ
E 
จ้า 
 
ว่าซั่นว่า

 
หล่านาง
F#m 
เอ๋ยขอแต่เจ้ากลับมาอ้ายบ่
D 
ตีบ่ฆ่า
 
อ้ายกะยังเป็นอ้ายที่ฮั
A 
กเจ้า 
 
อ้ายยังฮั
E 
กเจ้า
 
หล่านาง
F#m 
เอ๋ยขอให้อ่วยกลับมาแม่นเ
D 
ขา 
 
เฮ็ดเจ้าเสียใจ
 
A 
ม่องนี่มีกอดของอ้ายค
E 
อยประคอง
 
หัวใ
F#m 
จเจ้า..

F#m 
บัดนี้.. 
 
 
D 
 
E 
 
F#m 
F#m 
  หากน้องกัวแต่ย้านนอนแล้งสั่นหนาว
D 
  บ่าวพี่ชายซู้เก่าสินำอ้อนซ้อนเอา
A 
  หลิงเหลียวแลหลังล่วงสิเห็นห่วงฮักเก่า
Bm 
  อ้ายผู้เป็นแฟ
E 
นเก่า.. 
 
ยังคอ
F#m 
ยทาง

INSTRU | F#m | D | A | E | ( 2 Times ) | E |

F#m 
อย่าสุไลเฮียมป๋า 
 
ขอห
E 
ลบฮ่มซ้อน
 
D 
ลับมาตายคอนเก่านางยังฮักเ
E 
จ้า 
 
ว่าซั่นว่า

 
หล่านาง
F#m 
เอ๋ยขอแต่เจ้ากลับมาอ้ายบ่
D 
ตีบ่ฆ่า
 
อ้ายกะยังเป็นอ้ายที่ฮั
A 
กเจ้า 
 
อ้ายยังฮั
E 
กเจ้า
 
หล่านาง
F#m 
เอ๋ยขอให้อ่วยกลับมาแม่นเ
D 
ขา 
 
เฮ็ดเจ้าเสียใจ
 
A 
ม่องนี่มีกอดของอ้ายค
E 
อยประคอง

 
หล่านาง
F#m 
เอ๋ยขอแต่เจ้ากลับมาอ้ายบ่
D 
ตีบ่ฆ่า
 
อ้ายกะยังเป็นอ้ายที่ฮั
A 
กเจ้า 
 
อ้ายยังฮั
E 
กเจ้า
 
หล่านาง
F#m 
เอ๋ยขอให้อ่วยกลับมาแม่นเ
D 
ขา 
 
เฮ็ดเจ้าเสียใจ
 
A 
ม่องนี่มีกอดของอ้ายค
E 
อยประคอง
 
กลับมาสาหล่า..
 

OUTRO | F#m | D | A | E | F#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites