INTRO | D A/C# | Bm | G A | D A |

 
D 
ากเพลงนี้ 
 
 
A/C# 
ถึงเด็กราม 
 
Bm 
นหนึ่ง
D 
ให้เธอรู้ 
 
 
A/C# 
ว่ามีคน 
 
คิ
Bm 
ดถึง
 
G 
ขารอวันได้พ
A 
บเจอ 
 
 
F#m 
วันเธอกลับหว
Bm 
นคืน
Em 
ลงใต้ 
 
บ้า
A 
นเรา

D 
คำสัญญา 
 
 
A/C# 
เขายังจำ 
 
Bm 
ด้ดี
D 
จะกลับมา 
 
 
A/C# 
หาคนที่ 
 
คอ
Bm 
ยคร่าว
 
ผ่
G 
านช่วงยางนั้นผลั
A 
ดใบ 
 
 
F#m 
จนใบใหม่มาแท
Bm 
นเก่า
Em 
เพื่อรอวันที่สอ
A 
งเรา 
 
ได้พ
D 
บกัน

Bm 
หากน้องลืมสัญญา 
 
 
F#m 
พี่คงจะขาดใจ
 
มันโหยห
G 
าย ขืนคอย นา
A 
นแรง

 
แค่อิเดือน
D 
สิบแล้วไม่
A/C# 
มีวี่แวว 
 
จากคน
Bm 
ไกลอีหลบมา
F#m 
บ้าน
 
มอง
G 
จันทร์เคลื่อนผ่าน
F#m 
ยอดยาง 
 
หลาย
Em 
คืนแล้วนางก็ไ
A 
ม่มา
 
แหลงเอาไ
D 
ว้อีมาห
A/C# 
ากัน 
 
ก่อนวัน
Bm 
งานเดือนสิบเสี
F#m 
ยงว่า
G 
นี่ก็แค่เข้า
F#m 
ดือนตุลา 
 
 
Em 
พี่ก็ยังไม่เ
A 
ห็นหน้าน้องสักหิ
D 
ดเลย

INSTRU | F# |

Bm 
ว่าออ.. ออ.. ออห้อ..
 
ว่าหลบบ้านต่ะน้อง หลบบ้านนะน้
A 
อง
 
นะส
Bm 
าวเห้อ..

INSTRU | Bm | Bm | Em A | Bm |
INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m | Em A | D |

Bm 
หากน้องลืมสัญญา 
 
 
F#m 
พี่คงจะขาดใจ
 
มันโหยห
G 
าย ขืนคอย นา
A 
นแรง

 
แค่อิเดือน
D 
สิบแล้วไม่
A/C# 
มีวี่แวว 
 
จากคน
Bm 
ไกลอีหลบมา
F#m 
บ้าน
 
มอง
G 
จันทร์เคลื่อนผ่าน
F#m 
ยอดยาง 
 
หลาย
Em 
คืนแล้วนางก็ไ
A 
ม่มา
 
แหลงเอาไ
D 
ว้อีมาห
A/C# 
ากัน 
 
ก่อนวัน
Bm 
งานเดือนสิบเสี
F#m 
ยงว่า
G 
นี่ก็แค่เข้า
F#m 
ดือนตุลา 
 
 
Em 
พี่ก็ยังไม่เ
A 
ห็นหน้าน้องสักหิ
D 
ดเลย 
 
 
B 

 
แค่อิเดือน
E 
สิบแล้วไม่
G#m 
มีวี่แวว 
 
จากคน
C#m 
ไกลอีหลบมา
G#m 
บ้าน
 
มอง
A 
จันทร์เคลื่อนผ่า
G#m 
นยอดยาง 
 
หลาย
F#m 
คืนแล้วนางก็ไ
B 
ม่มา
 
แหลงเอาไ
E 
ว้อีมา
G#m 
หากัน 
 
ก่อนวัน
C#m 
งานเดือนสิบเสี
G#m 
ยงว่านี่
A 
นี่ก็แค่เข้า
G#m 
ดือนตุลา 
 
 
F#m 
พี่ก็ยังไม่เ
B 
ห็นหน้าน้องสักหิ
E 
ดเลย

A 
นี่ก็แค่เข้า
G#m 
ดือนตุลา 
 
 
F#m 
พี่ก็ยังไม่เ
B 
ห็นหน้าน้องสักหิ
E 
ดเลย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites