INTRO | G | Em | C D | G |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G | D |

 
G 
ามเช้าหมู่
Em 
นกเริ่มร้องบรรเลง
 
C 
สงอาทิตย์สะท้
D 
อนกลบเงาของดว
G 
งจันทร์
 
C 
วาม
D 
รักย้ำเ
Bm 
ตือนใจ
Em 
ฉัน
 
ให้ทุ
Am 
กวันเฝ้า
D 
คิดถึงเพีย
G 
งเธอ 
 
 
D 

 
G 
อกไม้ที
Em 
่เคยให้เธอวันก่อน
 
ช่างห
C 
อมละมุนจน
D 
ทำให้ใจเธอไห
G 
วหวั่น
 
C 
อย
D 
ยิ้มของ
Bm 
เธอวัน
Em 
นั้น
 
ฉัน
Am 
ยังจำเส
D 
มอไม่เคยลบเลือ
G 
นไป

Em 
ฉันนั่งมองจนสุด
Bm 
ฟ้าไกล
 
C 
านเท่าไ
D 
รใยเธอไม่กลั
G 
บมา
C 
วันที่เปลี่ยน
D 
ผัน 
 
อาจเพียง
Bm 
กลบรอยน้ำ
Em 
ตา
 
ไม่อาจเปลี่ย
Am 
นใจ 
 
ที่เ
Em 
ก็บเอาไว้ให้เพีย
G 
งเธอ

INSTRU | Em | Bm | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | Em | Bm | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G | G |

Em 
ฉันนั่งมองจนสุด
Bm 
ฟ้าไกล
 
C 
านเท่าไ
D 
รใยเธอไม่กลั
G 
บมา
C 
วันที่เปลี่ยน
D 
ผัน 
 
อาจเพียง
Bm 
กลบรอยน้ำ
Em 
ตา
 
ไม่อาจเปลี่ย
Am 
นใจ 
 
ที่เ
Em 
ก็บเอาไว้ให้เพีย
G 
งเธอ

Em 
ฉันนั่งมองจนสุด
Bm 
ฟ้าไกล
 
C 
านเท่าไ
D 
รใยเธอไม่กลั
G 
บมา
C 
วันที่เปลี่ยน
D 
ผัน 
 
อาจเพียง
Bm 
กลบรอยน้ำ
Em 
ตา
 
ไม่อาจเปลี่ย
Am 
นใจ 
 
ที่เ
Em 
ก็บเอาไว้ให้เพีย
G 
งเธอ 
 
 
D 

 
G 
ามเช้าหมู่
Em 
นกเริ่มร้องบรรเลง
 
C 
สงอาทิตย์สะท้
D 
อนกลบเงาของดว
G 
งจันทร์
 
G 
วามรักย้ำ
Bm 
เตือนใจ
Em 
ฉัน
 
ให้ทุ
Am 
กวัน 
 
เฝ้า
D 
คิดถึงเพียง..เ
G 
ธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites