คิดถึงหม้าย – วงสวัสดี


 
คนปร้านู้ คิดถึงหม้าย คนปร้านี้คิดถึงจัง
 
 
คนทางนี้รอคอยวันมาพบหน้า
 

INTRO | F G | Em Am | F G | C |

 
ไม่ได้เ
จอกันนานมันทรมานหั
Em 
วใจ
 
ระยะท
างมีผลต่อใจต่อความรู้
สึกของสองเรา
 
อยู่ไกล
กันก็กลัวว่าใครคนนั้น
 
จะมาเปลี่ย
Em 
นใจของ
Am 
เธอ
 
อยากจะ
รู้ว่าใจเธอนั้นเหมือนเดิมอยู่ห
ม้าย

 
ได้ยินเ
Am 
สียงแค่โทรหา 
 
อยากพบ
Em 
หน้าเธอค
Am 
นดี
 
เพราะค
วามรู้สึกที่
มี 
 
มันโหย
หา
 
นั่งนับ
วันรอคอยเ
จอ 
 
เธอเมื่อไ
Em 
หร่จะกลั
Am 
บมา
 
คิด
ถึงทุกเวลา 
 
เธอรู้ห
ม้าย

 
คนปร้า
นู้ 
 
คิดถึงห
ม้าย 
 
คนปร้า
Em 
นี้คิดถึ
Am 
งจัง
 
คนทาง
นี้รอคอ
ยวันมาพบห
น้า
 
อยู่ไกล
กันตั้งหลาย
โล 
 
ทำได้เ
Em 
พียงแค่โท
Am 
รหา
 
รอ
วันได้หลบ
มาพบหน้า
กัน

 
อยากกอดเ
ธออีกครั้งกับคำพูดหวานๆขอ
Em 
งเธอ
 
ยังคง
ดังอยู่ในหัวใจเสมอไม่เ
คยจะจางหาย
 
ทำได้เ
พียงส่งเพลง 
 
ความคิดถึงเพลงนี้
 
เผื่อจะ
Em 
ไป 
 
ถึงเธอ
 
อยากให้
รู้ว่าคนคนนี้เหมือนเดิมเส
มอ

 
ได้ยินเ
Am 
สียงแค่โทรหา 
 
อยากพบ
Em 
หน้าเธอค
Am 
นดี
 
เพราะค
วามรู้สึกที่
มี 
 
มันโหย
หา
 
นั่งนับ
วันรอคอยเ
จอ 
 
เธอเมื่อไ
Em 
หร่จะกลั
Am 
บมา
 
คิด
ถึงทุกเวลา 
 
เธอรู้ห
ม้าย

 
คนปร้า
นู้ 
 
คิดถึงห
ม้าย 
 
คนปร้า
Em 
นี้คิดถึ
Am 
งจัง
 
คนทาง
นี้รอคอ
ยวันมาพบห
น้า
 
อยู่ไกล
กันตั้งหลาย
โล 
 
ทำได้เ
Em 
พียงแค่โท
Am 
รหา
 
รอ
วันได้หลบ
มาพบหน้า
กัน

Em 
  ระยะทางทำเราห่างไ
Am 
กลแต่ใจไม่หวั่น
  โปรดเธอนั้นจงมั่น
ใจ..โฮ..

INSTRU | F G | C Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
ได้ยินเ
Am 
สียงแค่โทรหา 
 
อยากพบ
Em 
หน้าเธอค
Am 
นดี
 
เพราะค
วามรู้สึกที่
มี 
 
มันโหย
หา
 
นั่งนับ
วันรอคอยเ
จอ 
 
เธอเมื่อไ
Em 
หร่จะกลั
Am 
บมา
 
คิด
ถึงทุกเวลา 
 
เธอรู้ห
ม้าย

 
คนปร้า
นู้ 
 
คิดถึงห
ม้าย 
 
คนปร้า
Em 
นี้คิดถึ
Am 
งจัง
 
คนทาง
นี้รอคอ
ยวันมาพบห
น้า
 
อยู่ไกล
กันตั้งหลาย
โล 
 
ทำได้เ
Em 
พียงแค่โท
Am 
รหา
 
รอ
วันได้หลบ
มาพบหน้า
กัน

 
คนปร้า
นู้ 
 
คิดถึงห
ม้าย 
 
คนปร้า
Em 
นี้คิดถึ
Am 
งจัง
 
คนทาง
นี้รอคอ
ยวันมาพบห
น้า
 
อยู่ไกล
กันตั้งหลาย
โล 
 
ทำได้เ
Em 
พียงแค่โท
Am 
รหา
 
รอ
วันได้หลบ
มาพบหน้า
กัน

 
รอ
วันได้หลบ
มาพบหน้า
กัน

OUTRO | F G | Em Am | F G | C |