อุ๊ยปาตาบอด – บอย อิมเมจิ้น, สายกลาง จินดาสุ


CAPO #2
INTRO | C | Am | Dm | G |
INTRO | C | Am | Dm G | C | G |

 
ยก
มือขึ้นไหว้
Am 
วอน
 
ขอโจ๊คขอ
Dm 
ปอนหื้อมีค
นมา
 
วัน
นี้จะมีก่อ
Am 
หา
 
คนตี่
Dm 
มา 
 
จ้างนว
ดตัว

 
ก๋
านได้คลานไป
Am 
หา
 
แต่อุ๊ย
Dm 
ปาตามองไม่เ
ห็น
 
เลยมาทำง
านจับเส้นจับ
Am 
เอ็น
 
เปิดบ้าน
Dm 
เป็น 
 
ร้านนว
ดตัว

INSTRU | Dm | C | Dm G | C | G |

 
เปิ้นว่าเ
งินก๊านคนเยี๊ยะ
Am 
กาน
 
เปิ้นว่า
Dm 
สตางค์ก๊านคนข
ยัน
 
ตั๋วอุ๊ย
ปาก่อว่าอุ๊ยจั๊ดไค่
Am 
หมั่น
 
แต่ว่า
Dm 
มันนะบ่มีไผ๋จ้า
งงาน

 
หยั่งวัน
นี้ก่อยังไ
Am 
ม่มี
 
ใครเล
Dm 
ยมาใจ้บริก
าร
 
อุ๊ย
ปานั่งรอหน้า
Am 
บ้าน
 
นั่งรอส
Dm 
ตางค์ 
 
 
เป็นก่าข้า
วแลง

INSTRU | Dm | C | Dm G | C | C7 |

 
จนตะ
วันเกือบจะต
กดิน
 
มีแม่
ญิงขับรถ
Em 
ยนต์มา
Am 
จอด
 
เปิ้นบอก
Dm 
ว่าเปิ้นจะมานว
ดตัว

 
อุ๊ยได้
ยิน 
 
ก่อดี
Am 
ใจ 
 
ใจก่อกึดไ
Dm 
ป 
 
ได้ละบ๋อส
ตางค์
 
นวดครบชั่วโ
มงแล้วอุ๊ยก่อได้ก่า
Am 
จ้าง
 
และนี่ก่อ
Dm 
คือ 
 
ตางค์ก่าแ
ฮง.. 
 
 
C7 

 
แต่พอซวามเงินผ่อก
อย
 
มันหยังเป็นแบงค์ซ
าว
 
พอได้ซวามผ่อก
อย
 
มันหยัง
Em 
เป็นแบงค์
Am 
ซาว
 
เป็นแบงค์
Dm 
ซาว 
 
แบงค์ซาวใบเ
ดียว

INSTRU | C | Am | Dm G |
INSTRU | C | Am | Dm G | C G |

 
ทะเลยังไ
หว 
 
ใจคนยาก
Am 
หยั่ง
 
ก็รู้ ๆ  
Dm 
กัน 
 
ว่าอุ๊ยปาตาบ
อด
 
หล่อนยังจง
ใจ
 
วางเงินเอาไว้แล้วร้อ
Am 
งบอก
 
ให้อุ๊ย
Dm 
ปาเดินมาเอาเ
งิน

 
แล้วกว่าอุ๊ยจะเ
ดินคลำถึงส
ตางค์
 
กว่าจะ งม ๆ ซ
วาม ๆ ไป
Em 
ตามเสียง
Am 
สาว
 
กว่าฮู้
Dm 
คิงว่ามันเป็นแบงค์ซ
าว..
 
สาวก็จากไปไ
กล..

INSTRU | Dm | C | Dm G | C | C7 |

 
อุ๊ยก่อกั้นฝืนใ
จว่าจะได้ค่ากับข้
าว
 
พอเป็นใบซ
าวอุ๊ยก็
Em 
เลยต้อ
Am 
งอด
 
แต่พอมือซวาม ๆ  
ไป 
 
ไปจับใส่บ่าฟั
กหม่น
 
วันนั้นเลยยังโจ๊
คดี ต๊องได้
Am 
อิ่ม
 
วัน
Dm 
นั้นอุ๊ยเลยได้นอนส
บาย
 
นอนหลับฝั
นดี.. 
 
 
C7 

 
ย้อนอุ๊ยซวามอย่าง
ใด
 
มันก่อเป็นแบงค์ซ
าว
 
อุ๊ยซวามอย่าง
ใด
 
มันก่อยัง
Em 
เป็นแบงค์
Am 
ซาว
 
เป็นแบงค์
Dm 
ซาว 
 
แบงค์ซาวใบเ
ดียว

 
ก่ออุ๊ยซวามอย่าง
ใด
 
มันก่เป็นแบงค์ซ
าว
 
อุ๊ยซวามผ่อดูอย่าง
ใด
 
มันก่อยัง
Em 
เป็นแบงค์
Am 
ซาว
 
เป็นแบงค์
Dm 
ซาว 
 
แบงค์ซาวใบเ
ดียว

INSTRU | C | Am | Dm | G |
INSTRU | C | Am | Dm G | C | G |

 
ไม้ไผ่ต๋า
นักจ่องใจ้แป๋ง
Am 
เกิ๋น
 
คนบ่มี
Dm 
เงินก่จ่องไจ้ฮับจ้
าง
 
สตางค์อุ๊ยบ่
นักละมีบ่าฟักกับหม้อ
Am 
ขาง
 
บ่ามีส
Dm 
ตางค์แต่อุ๊ยยังมีกับข้า
วแลง

 
อุ๊ยปาเล่า
ไป 
 
หัวเราะ
Am 
ไป 
 
ไม่มีคำ
Dm 
ใดต่อว่าหรือพา
ดพิง
 
ถึงหญิงคน
นั้น.. 
 
 
Am 
Dm 
ถึงผู้หญิงคน
นั้น
 
ถึงผู้หญิงคน
นั้น.
Am 
.. 
 
เลย 
Dm 
ฉันก็จึงได้เข้า
ใจ

 
เพราะรอยยิ้มอุ๊ย
ปา 
 
ได้บอกกับ
ฉัน
 
ว่าอุ๊ยผ่านโ
ลกมา
Em 
นานแสน
Am 
นาน
 
นายจนพอ
รู้ว่าเราควรเบิกบ
าน
 
กับชีวิต
ตน.. 
 
 
C7 
 
เวลาที่เห
ลือเราควรเบิกบ
าน
 
กับชีวิต
ตน.. 
 
 
C7 
 
เพราะผ่านโ
ลกมายาวน
าน
 
อุ๊ยจึงรู้ว่า ควรเบิกบาน กับชีวิต
ตน…