INTRO | F | F |

 
บาง
คนยอมเจ็บ 
 
เพื่อที่จะยื้อ
 
บางคนยอมซื่อบื้อ เพื่อที่จะรัก
ษา
 
บาง
Dm 
คนยอมโง่ 
 
เพื่อแค่ขอ
Am 
ต่อเวลา
 
บางคน
Bb 
 ยอมเสียน้ำตา
 
เพราะไม่อยากเสียคน
ที่รักไป

 
เมื่อฉันกลายเป็นอีกคน
Bb 
.. 
 
ที่ต้องเจอ
 
เมื่อฉันคือคนที่เธอ
Bb 
.. 
 
ไม่อยากมีไ
ว้
 
ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมือน
Bb 
 ช่างห่างไกล
 
ไม่รู้อย่างไร
Gm 
ให้เธอมาเห็นใจ
Am 
 
ฉันนี้คงทนไม่ไหว
Gm 
..
 
หากชีวิต
Bb 
ฉันไม่มีเธอ
 อีกต่อไป

 
บาง
คราวก็ท้อเกินที่จะรั้ง
 
บางครั้งก็คิดว่าควรต้องตัด
ใจ
 
บาง
Dm 
คราก็คิดว่าฉันต้องอด
Am 
ทนให้ได้
 
บางเวลา
Bb 
ไม่รู้ว่าอยู่ห
รือตาย 
 
ดีกว่า
กัน

 
เมื่อฉันกลายเป็นอีกคน
Bb 
.. 
 
ที่ต้องเจอ
 
เมื่อฉันคือคนที่เธอ
Bb 
.. 
 
ไม่อยากมีไ
ว้
 
ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมือน
Bb 
 ช่างห่างไกล
 
ไม่รู้อย่างไร
Gm 
ให้เธอมาเห็นใจ
Am 
 
ฉันนี้คงทนไม่ไหว
Gm 
..
 
หากชีวิต
Bb 
ฉันไม่มีเธอ
 อีกต่อไป

INSTRU | Bb | F | Bb | F |
INSTRU | Bb | F | Gm | Am |
INSTRU | Gm | Bb C | F | G |

 
เมื่อฉันกลายเป็นอีกคน
.. 
 
ที่ต้องเจอ
 
เมื่อฉันคือคนที่เธอ
.. 
 
ไม่อยากมีไ
ว้
 
ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมือน
 ช่างห่างไกล
 
ไม่รู้อย่างไร
Am 
ให้เธอมาเห็นใจ
Bm 
 
ฉันนี้คงทนไม่ไหว
Am 
..
 
หากชีวิต
ฉันไม่มีเธอ
 อีกต่อไป
 
ไม่รู้อย่างไร
Am 
ให้เธอมาเห็นใจ
Bm 
 
ฉันนี้คงทนไม่ไหว
Am 
..
 
หากชีวิต
ฉันไม่มีเธอ
 ฉันคงขาดใจ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites