INTRO | E G#m | A B | ( 2 Times ) | B |

E 
  โธ่เธอทำลงได้ไง 
 
อา
C#m 
การแบบนั้นฉันรู้
 
  ว่าเ
A 
ธอมีใครซ่อ
G#m 
นไว้ 
 
ในหัว
F#m 
ใจ 
 
 
B 

E 
  ไม่บอกก็รู้ข้างใน 
 
ใจ
C#m 
เธอมีใครขังไว้
 
  ข้างใ
A 
นมีใครทับ
G#m 
ซ้อน 
 
ซ่อน
F#m 
เก็บเอาไว้
 
  แค่มองตาก็พอ
B 
รู้

C#m 
ก็ในวันนี้ 
 
เธอ
G#m 
ยังมีฉัน
 
A 
ละยังมีเค้าคนนั้
B 
นอีกคน
C#m 
เธอเสร็จเค้าแล้ว 
 
G#m 
สร็จมากี่หน
 
จะไ
A 
ม่ขอทน 
 
อีกต่อไปแ
B 
ล้ว

 
หลอกได้หลอกไ
E 
 
ถ้าคิดว่าฉันนั้นโง่กว่า
C#m 
ควาย
 
ที่นอนของเราเธอใช้กับใ
A 
คร 
 
 
G#m 
 
สนุกมากไ
F#m 
หมที่ทำแบบ
B 
นี้
 
หลอกกัน
E 
ซ้ำๆ
 
เชื่อแล้วว่ารักเธอกินไ
C#m 
ม่ได้
 
เชื่อแล้วว่าเธอรักกันมากม
A 
าย 
 
G#m 
อ..
 
เชิญห
F#m 
ลอกได้ตามส
B 
บาย 
 
ฉันรู้หม
E 
ดแล้ว

G# 
..กว่าจะรักเธอได้ 
 
มันใ
C#m 
ช้เวลาไม่ง่
B 
าย
 
จะให้
A 
ลืม ให้ลบไป มันย
B 
ากเธอรู้ไหม…

INSTRU | E | A | C#m B | A |
INSTRU | E | A | C#m B | A | B |

C#m 
ก็ในวันนี้ 
 
เธอ
G#m 
ยังมีฉัน
 
A 
ละยังมีเค้าคนนั้
B 
นอีกคน
C#m 
เธอเสร็จเค้าแล้ว 
 
G#m 
สร็จมากี่หน
 
จะไ
A 
ม่ขอทน 
 
อีกต่อไปแ
B 
ล้ว

 
หลอกได้หลอกไ
E 
 
ถ้าคิดว่าฉันนั้นโง่กว่า
C#m 
ควาย
 
ที่นอนของเราเธอใช้กับใ
A 
คร 
 
 
G#m 
 
สนุกมากไ
F#m 
หมที่ทำแบบ
B 
นี้
 
หลอกกัน
E 
ซ้ำๆ
 
เชื่อแล้วว่ารักเธอกินไ
C#m 
ม่ได้
 
เชื่อแล้วว่าเธอรักกันมากม
A 
าย 
 
G#m 
อ..
 
เชิญห
F#m 
ลอกได้ตามส
B 
บาย 
 
ฉันรู้หม
E 
ดแล้ว

 
หลอกได้หลอกไ
E 
 
ถ้าคิดว่าฉันนั้นโง่กว่า
C#m 
ควาย
 
ที่นอนของเราเธอใช้กับใ
A 
คร 
 
 
G#m 
 
สนุกมากไ
F#m 
หมที่ทำแบบ
B 
นี้
 
หลอกกัน
E 
ซ้ำๆ
 
เชื่อแล้วว่ารักเธอกินไ
C#m 
ม่ได้
 
เชื่อแล้วว่าเธอรักกันมากม
A 
าย 
 
G#m 
อ..
 
เชิญห
F#m 
ลอกได้ตามส
B 
บาย 
 
ฉันรู้หม
E 
ดแล้ว

 
หลอกได้หลอกไ
E 
 
ถ้าคิดว่าฉันนั้นโง่กว่า
C#m 
ควาย
 
ที่นอนของเราเธอใช้กับใ
A 
คร 
 
 
G#m 
 
สนุกมากไ
F#m 
หมที่ทำแบบ
B 
นี้
 
หลอกกัน
E 
ซ้ำๆ
 
เชื่อแล้วว่ารักเธอกินไ
C#m 
ม่ได้
 
เชื่อแล้วว่าเธอรักกันมากม
A 
าย 
 
G#m 
อ..
 
เชิญห
F#m 
ลอกได้ตามส
B 
บาย 
 
ฉันรู้หม
E 
ดแล้ว…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites