INTRO | G | D/F# | Em | C D |
INTRO | G | D/F# | Em | C D |

 
  
เธอสองค
D/F# 
นรักกันมาก่อ
Em 
 
  ก่อนที่เธ
อจะม
าเจอฉัน
 
  
แค่มองก็
D/F# 
รู้ว่าเธอไม่จ
Em 
ริงจัง..  
 

 
  
ขอบคุณน
D/F# 
ะ..ที่มาพันผู
Em 
 
  แต่ไม่ได้หวั
งว่าจะมีลู
กด้วยกัน
 
  
แค่เพียงไว้
D/F# 
ดู ไว้แล ไว้แ
Em 
คร์กัน..  
 

 
  
ไม่ต้องมีงานวิวา
D/F# 
ห์ ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้
Em 
 
  ไม่ต้องมีแหวนหมั้
น..ให้ฉัน
เหมือนเขา
 
  
ไม่ต้องมีใครรับ
D/F# 
รู้.. รู้แค่เพียงว่าสอง
Em 
เรา
 
  
จะคิด
ถึงกัน

 
  
กอดเขาอย่าลื
D/F# 
ม..อ้อมกอดของเร
Em 
 
  ตอนจับมือเข
า 
 
ให้คิดถึงเร
าบ้างน
 
  ตอนเธอยิ้มหว
D/F# 
าน 
 
ให้คิดถึงกันบ้างล่
ะ..  

 
  
ฝากเขากอดเธ
D/F# 
อ เพื่อดูแลเธ
Em 
 
  แต่ถ้าเขากอดเธ
อ ให้คิ
ดถึงฉัน
 
  
แอบไปรักเธ
D/F# 
อ แอบคิดถึงกั
น..  

 
  
ขอบคุณน
D/F# 
ะ..ที่มาพันผู
Em 
 
  แต่ไม่ได้หวั
งว่าจะมีลู
กด้วยกัน
 
  
แค่เพียงไว้
D/F# 
ดู ไว้แล ไว้แ
Em 
คร์กัน..  
 

 
  
ไม่ต้องมีงานวิวา
D/F# 
ห์ ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้
Em 
 
  ไม่ต้องมีแหวนหมั้
น..ให้ฉัน
เหมือนเขา
 
  
ไม่ต้องมีใครรับ
D/F# 
รู้.. รู้แค่เพียงว่าสอง
Em 
เรา
 
  
จะคิด
ถึงกัน

INSTRU | G | D/F# | Em | C D |
INSTRU | G | D/F# | Em | C D |

 
  
กอดเขาอย่าลื
D/F# 
ม..อ้อมกอดของเร
Em 
 
  ตอนจับมือเข
า 
 
ให้คิดถึงเร
าบ้างนะ
 
  
ตอนเธอยิ้มหว
D/F# 
าน 
 
ให้คิดถึงกันบ้างล่
ะ.. 
 
 

 
  
ฝากเขากอดเธ
D/F# 
อ เพื่อดูแลเธ
Em 
 
  แต่ถ้าเขากอดเธ
อ ให้คิ
ดถึงฉัน
 
  
แอบไปรักเธ
D/F# 
อ แอบคิดถึงกั
น.. 
 
 

 
  
กอดเขาอย่าลื
D/F# 
ม..อ้อมกอดของเร
Em 
 
  ตอนจับมือเข
า 
 
ให้คิดถึงเร
าบ้างนะ
 
  
ตอนเธอยิ้มหว
D/F# 
าน 
 
ให้คิดถึงกันบ้างล่
ะ.. 
 
 

 
  
ฝากเขากอดเธ
D/F# 
อ เพื่อดูแลเธ
Em 
 
  แต่ถ้าเขากอดเธ
อ ให้คิ
ดถึงฉัน
 
  
แอบไปรักเธ
D/F# 
อ แอบคิดถึงกั
น.. 
 
 

OUTRO | G | D/F# | Em | C D |
OUTRO | G | D/F# | Em | C D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites