INTRO | C Cm | Bm Em | Am D | G |

 
หาก
ว่าการเสียใจ
 
สิ่งที่ได้มั
Bm 
นเป็นเงินเเสน
Em 
 
หา
กว่าการเสียแฟน
 
แล้วสอบได้ค
ะแนนอันดับ
หนึ่ง
 
น้องคง
บ่ต้องทนเจ็บ
Cm 
 
นั่งก้มหน้าเช็ด
Bm 
น้ำตาที่ไหล
Em 
ซึม
 
น้องเบิ่ด
Am 
แฮงสิบืน
 
บ่อาจสิดึงแขนอ้ายจากเขา.. คืน
มา       

 
ตอนที่อ้ายบอกลา
 
ทั้งแขนขา
Bm 
มันล้า 
 
มัน
Em 
หล่อย
 
ลม
หายใจเหลือน้อย
 
มันเมื่อยม้อย
คือไก่เป็นห่า
 
ทั้งใจน้
องมีแต่อ้าย
Cm 
 
บ่ขาดใจตาย
Bm 
กะบุญแล้ว
Em 
ล่ะ
 
ถืกเขาควง
Am 
แฟนไปต่อหน้า
 
เบิ่ดปัญญาสิรั้ง
ไว้

 
ต่อให้น้องมีปีก
บินไปฉุดอ้าย
 
จากเขาได้แ
Bm 
ล้วพาอ้ายหนี
Em 
 
กะบ่ได้ใ
Am 
จอ้ายอยู่ดี
 
เมื่อตอนนี้อ้
ายมีแต่เขาในใจ
B7 
 
ต่อให้น้อง
นั่นเป็นนางฟ้า
 
มีคาถา
Bm 
กะเสกให้อ้ายคืนมา
Em 
บ่ได้
 
ต่อให้น้อง
Am 
ดิ้นล้มดิ้น
ตาย
 
อ้าย
กะบ่สนใจ
เมื่ออ้ายเหมิดฮัก
กัน       

 
น้องบ่ได้เป็นหยัง
 
แค่เจ็บช้ำ
Bm 
ตอนที่หายใจ
Em 
 
จัก
สิอยู่จั่งได๋
 
ขาดอ้ายไปน้
องเบิ่ดแฮง
หย่าง
 
น้องบ่มี
วาสนา
Cm 
 
ได้เป็นภรรยา
Bm 
 สามีฮ่วม
Em 
กัน
 
ต้องกลาย
Am 
เป็นผู้ผิดหวัง
Bm 
 
เบิ่งอ้าย
Am 
กับเขาฮักกัน
 มันเจ็บหัว
ใจ

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C Cm | Bm Em | Am D | B |

 
ต่อให้น้องมีปีก
บินไปฉุดอ้าย
 
จากเขาได้แ
Bm 
ล้วพาอ้ายหนี
Em 
 
กะบ่ได้ใ
Am 
จอ้ายอยู่ดี
 
เมื่อตอนนี้อ้
ายมีแต่เขาในใจ
B7 
 
ต่อให้น้อง
นั่นเป็นนางฟ้า
 
มีคาถา
Bm 
กะเสกให้อ้ายคืนมา
Em 
บ่ได้
 
ต่อให้น้อง
Am 
ดิ้นล้มดิ้น
ตาย 
 
อ้าย
กะบ่สนใจ

 
ต่อให้น้องมีปีก
บินไปฉุดอ้าย
 
จากเขาได้แ
Bm 
ล้วพาอ้ายหนี
Em 
 
กะบ่ได้ใ
จอ้ายอยู่ดี
 
เมื่อตอนนี้อ้
ายมีแต่เขาในใจ
B7 
 
ต่อให้น้อง
นั่นเป็นนางฟ้า
 
มีคาถา
Bm 
กะเสกให้อ้ายคืนมา
Em 
บ่ได้
 
ต่อให้น้อง
Am 
ดิ้นล้มดิ้น
ตาย
 
อ้าย
กะบ่สนใจ
เมื่ออ้ายเหมิดฮัก
กัน

 
ต่อให้น้อง
ดิ้นล้ม 
 
ดิ้น
ตาย
 
อ้าย
กะบ่สนใจ..
 เมื่ออ้ายบ่ฮัก
กัน

OUTRO | C D | Bm Em | C D | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites